หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางจิราภา ณ พัทลุงครูโรงเรียนวัดแพะโคกประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิโชค เหมือยวงศ์ครูโรงเรียนวัดสารภึกรรมการ
3. นายทวีป มหาวิจิตรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการ
4. นายศุภกร สอนศรีครูโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา เพ็งบังเกิดครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฏร์อุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวพิจาริณี สุระครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมคิด คำแท้ครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ชิตไพโรจน์ครูโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สมณะครูโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ บุญพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงประธานกรรมการ
2. นางธันฐกรณ์ เฉลิมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายภูขิต อาจสำอางค์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ ปัญญาวัฒนศิริครูโรงเรียนวัดหนองทางบุญประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่งครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
3. นายอภิชาติ เถื่อนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเขาพลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนายสมบุญ ปัญญาวัฒนศิริครุโรงเรียนวัดหนองทางบุญประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่งครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการ
3. นายอภิชาติ เถื่อนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเขาพลัดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ เลิศสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฏร์)ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ โกยทาครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี จำปาทิพย์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายเพลิน บุญด้วยลานครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
5. นางเสาวภาคย์ สิงห์ประสาทพรครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ เลิศสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฏร์)ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ โกยทาครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี จำปาทิพย์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเสาวภาคย์ สิงห์ประสาทพรครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางทองหลั่น เวียนนอกครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฏร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวนิดา หงษีครูโรงเรียนวัดวังเลนกรรมการ
3. นางสาวสมใจ ประสานสุขถาวรครูโรงเรียนวัดหนองยาวใต้กรรมการ
4. นางไฉน เกิดสมบุญครูโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)กรรมการ
5. นายวินัย จีบดำครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรทัย รัศมียูงพอครูโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู2501)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ปิยะพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
3. นายถนอม วังบรรณ์ครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ยุ่นสมานครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฏร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี สะดีวงศ์ครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)กรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ บัวขจรครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)กรรมการ
4. นายเพลิน บุญด้วยลานครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
5. นายมนตรี มหิกุลครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวีระชัย จิตรโชติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลี่ประธานกรรมการ
2. นางประจักษ์ ภูมินาครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ เคนทวายครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวีระชัย จิตรโชติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลี่ประธานกรรมการ
2. นางประจักษ์ ภูมินาครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ เคนทวายครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ 132)ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ น้อยอ่างครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฏร์)กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ห่วงศรีโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ น้อยอ่างครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฏร์)กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ห่วงศรีโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวทธ อุปถุมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แก่นขนุนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศรายุทธ สารีคงครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครุโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครุโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครุโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครุโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครุโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครุโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครุโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุขครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุกครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุกครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเจริญ จำนงวัยครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ผาสุกครูโรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)กรรมการ
3. นายมานพ พูลธนะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางนฤมล แก้วมณีครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรัต ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลกกรรมการ
3. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ กุหลาบครูโรงเรียนวัดหนองสีดาประธานกรรมการ
2. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวภาสรัตน์ โอภาสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ กุหลาบครูโรงเรียนวัดหนองสีดาประธานกรรมการ
2. นางพาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวภาสรัตน์ โอภาสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ กุหลาบครุโรงเรียนวัดหนองสีดาประธานกรรมการ
2. นางสุณิสา วิลัยรัตน์ครูโรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธ์ุพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุเทพ พึ่งน้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฏร์)กรรมการ
4. นางสมทรง อ่อนอิ่มครูโรงเรียนวัดเขาวง (พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวีรนุช นะวันอ่อนครุโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ กุหลาบครูโรงเรียนวัดหนองสีดาประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา วิลัยรัตน์ครูโรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธ์ุพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุเทพ พึ่งน้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฏร์)กรรมการ
4. นางสมทรง อ่อนอิ่มครุโรงเรียนวัดเขาวง (พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวีรนุช นะวันอ่อนครุโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมพร เกตุก่อผลครุโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ อำมรพรตข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายสุรพัน ศรีแก่นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพร เกตุก่อผลครุโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ อำมรพรตข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายสุรพัน ศรีแก่นครุโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสมพร เกตุก่อผลครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสมพร เกตุก่อผลครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสมพร เกตุก่อผลครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลกกรรมการ
3. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสมพร เกตุก่อผลครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลกกรรมการ
3. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสมพร เกตุก่อผลครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลกกรรมการ
3. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลกกรรมการ
3. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐเวช ราชบรรเทาครูโรงเรียนวัดมหาโลกกรรมการ
3. นายสาคร แก้วพรมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวไลพร ลักษณะโภคินครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ณ บางช้างครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางคัชรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ พองพรหมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสำเภา ณ บางช้างครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวไลพร ลักษณะโภคินครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ขันทธรรมครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
3. นางบารมี ปานแก้วครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวไลพร ลักษณะโภคินครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ณ บางชั้างครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสันประดู่ประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ บุญเหลือครูโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
3. นางสาวภาสรัตน์ โอภาสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ณ บางช้างครูโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร์ เปียผลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)ประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ณ บางช้างโรงเรียนวัดหนองยาวสูงกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร์ เปียผลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเดช ประสิทธิเวชครูโรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายประภาส ระมัดตนครูโรงเรียนวัดส้มป่อยกรรมการ
3. นายสมชาย จำชาติครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการ
4. นายรังสรรค์ วงษ์แหยมครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการ
5. นายสุพจน์ มั่งคั่งครูโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเดช ประสิทธิเวชครูโรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายประภาส ระมัดตนครุโรงเรียนวัดส้มป่อยกรรมการ
3. นายสมชาย จำชาติครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการ
4. นายรังสรรค์ วงษ์แหยมครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการ
5. นายสุพจน์ มั่งคั่งครุโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทรงวุฒิ ทองอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นายเอนก ฤทธิบุตรครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางทิพวรรณ วงศ์สุนันท์ครูโรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ แสงนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ตระการรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายรังสรรค์ วงษ์แหยมครูโรงเรียนบ้านธารทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ แสงนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ นิ่มจันทร์ครูโรงเรียนวัดหัวถนนกรรมการ
3. นายประสพพร ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิบูลย์ พูลสงค์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ โตบารมีกุลครูโรงเรียนวัดหนองกะธาตุกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ ศรีจงกลข้าราชการบำนาญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เฟื่องฟุ้งครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงประธานกรรมการ
2. นางจริยา ควันเทียนครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางบัญญัติ จำนงค์วัยครูโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประยูร ผาสุขครูโรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฏร์บริบาล)ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สอนสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านพุซางกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อินเนียมครูโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนพดล หาญชนะครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนารถ อาแพงพันธ์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวปุณรดา รอดแย้มครูโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางสุวรรณา ปราศมณฑิลครุโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานะ ตุงชีพ๕ณุโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ แก้วสุข๕ณุโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์๕ณุโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตต์ ทองสันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)กรรมการ
3. นายมงคลฤกษ์ ขำละม้ายครูโรงเรียนวัดมงคลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร โมราบุตรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลิสรา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
3. นางสุพรรษา ประทับศักดิ์ครูโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร โมราบุตรครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา ประทับศักดิ์ครูโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ แจ่มจบครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวทธ อุปถุมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางณาชยา ศรีสาครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวนลินี ทองสองสีครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐชา ทัศนิยมครูโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชูศิลป์ หาญวงศ์ครูโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวนลินี ทองสองสีครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางธันยะวีร์ ค้าขายครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นายชินกฤต พุ่มมากพนักงานราชการโรงเรียนวัดพุแคกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา โกธรรมครูโรงเรียนวัดส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางธันยะวีร์ ค้าขายครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทประธานกรรมการ
2. นางดารินทร์ จ้ายทองอยู่ครูโรงเรียนบ้านซับครกกรรมการ
3. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์2)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประยูร ผาสุขครูโรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฏร์บริบาล)ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง แก้วชาติครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อินเนียมครูโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิครูโรงเรียนวัดป่าคากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี กิติโสภากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายอำนาจ สาครแก้วครูโรงเรียนบ้านซับชะอมกรรมการ
5. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ สาครแก้วครูโรงเรียนบ้านซับชะอมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิครูโรงเรียนวัดป่าคากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี กิติโสภากุลโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ครูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมบุญ เลิศนิมิตรครูโรงเรียนวัดวังเลนประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ คงมั่นครูโรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางนงนุช ปัญญาวัฒนศิริครูโรงเรียนวัดหนองกะธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ ป้อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ เย็นใจครูโรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤติศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ น้อยอ่างครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุชีลา ทศพรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ ราชวงษ์ครูโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สภาพสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โทณลักษณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สรานันท์ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางระรวย โรจนัดครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมนิยม บรรจงสินศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา เกิดแก้วครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
3. นางกาญจนรัตน์ ธนาภาวงษ์ครูโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางดารณี ด้วงสีแก้วครูโรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)ประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ แสงทวีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางบุญเรือง คัมภิรานนท์ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. จ่าเอกสุขชัย เรืองศรีครูโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชณัฏมาส สมมานะครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
3. นายนพดล เชาวนเมธาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพสิษฐ์ พิชญ์พสิษฐ์ครูโรงเรียนวัดลาดเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ นิลขำข้าราชการบำราญกรรมการ
3. นายเกต ภักดีศุภผลครูโรงเรียนบ้านสระลำใยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา กล้าแข็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางณฐิตา วันโนครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)กรรมการ
3. นางอุดม เครือสินธุครูโรงเรียนบ้านซับครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช สุนทรประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนัส พุทธรักษาครูโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)กรรมการ
3. นางมณฑิรา ฉลวยศรีครูโรงเรียนวัดหนองคล้า (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทรัสม์ ตรีวิทย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร โอว่เจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปิยพร ภาวมิ่งมงคลครูโรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางไพฤทธิ พูลผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง จิตผ่องครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี นันทาครูโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศิริพร มีกลิ่นหอมครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ รวยลาภข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกนกรัตน์ ควบคุมครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุรัตน์ สุทธิชัชวาลย์ผู้อำภนวยการโรงเรียนวัดแพะโคกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จำปานาคครูโรงเรียนบ้านพุซางกรรมการ
3. นางนุชนาฏ หาญนอกครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางปราณี สหกโรครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางฑิตยากร เจริญพันธุวงศ์ครูโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางกฤษณาภรณ์ เกษตรไพศาลครูโรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ วงศ์เหลืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลประธานกรรมการ
2. นางบัวทอง กิ่งกันครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฏร์)กรรมการ
3. นางสาวมาลี นรสิงห์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสรวงสุดา เกษทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี พ้องพงษ์ศรีครูโรงเรียนบ้านเขาพลัดกรรมการ
3. นางสุกัญญา สังคเลิศครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุซางประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ โตโสภณครูโรงเรียนวัดมะขามเรียงกรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ ชะเอมครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวรังสาด จันทร์วิสูตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางปภิณทิพย์ ฟันเฟื่องฟูครูโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวอรทัย อินหนองอาจครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฏร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางนิรามัย ไอยรานภารักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการ
5. นางสาวทศวรรณ์ คำสงค์ครูโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ไตรทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์กรรมการ
3. นางสาวกัลย์ธีรา จัตุลี้ครูโรงเรียนวัดวังเลนกรรมการ
4. นางวิไลพร อินทเคหะครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้กรรมการ
5. นางนันทพร ทองอยู่ยงครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพยุง นิลสนิทครูโรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เวทวงศ์ครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา รังสะพรมครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นางวิจิตตรา หอมรองบนครูโรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวพยุง นิลสนิทครูโรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เวทวงศ์ครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา รังสะพรมครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นางวิจิตรา หอมรองบนครูโรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพยุง นิลสนิทครูโรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รังสะพรมครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ คุ้มทรัพย์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณื)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพยุง นิลสนิทครูโรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รังสะพรมครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ คุ้มทรัพย์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณื)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพยุง นิลสนิทครูโรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รังสะพรมครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ คุ้มทรัพย์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณื)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ปัญญาครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา วัฒนอมรศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวศรีวิกา คงทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสารภีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้วครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงกรรมการ
5. นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็งครูโรงเรียนวัดม่วงน้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบคณุโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครุโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิสา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิสา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบครูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิสา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธันยา ใจธรรมคณูโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางณัฐชา โกลากุลครูโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสำราญ คงสมปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดีระเบียบคณูโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาวกุลสิลา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายกรรมการ
7. นางชำเลียง ลาวัลย์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทกรรมการ
8. นางสาวอรอนงค์ พวงทองครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รัตนะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)กรรมการ
10. นางสาวอลิศา แสงประยงค์ครูโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616 panee1996@hotmailcom
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]