รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 1. เด็กชายชัยษณะวงค์  วงค์ประเทศ
2. เด็กชายนุชิต  มูลทา
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยืนยาว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหวาย 1. เด็กชายจีรยุทธ   ไวยศรี
2. เด็กชายวุฒิพงศ์   จีนแปลง
 
1. นางสมพิศ   มโนวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายมานนท์  โพงขุนทด
2. เด็กชายสุธี  เนตรสุวรรณ์
 
1. นางจุฑามาศ  ขำยิ่งเกิด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. นายพีรพล  กลั่นอยู่
2. นายเทอดศักดิ์  แสงมุข
 
1. นายรังสรรค์  วงษ์แหยม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อู่ทรัพย์
2. เด็กชายพีระพงษ์  ธนีเพียร
 
1. นางจิตตพรรณ  จั่นงาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  เจียมจิตวานิชย์
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วุฒิโส
3. เด็กหญิงวนิสรา  ขันกสิกรรม
4. เด็กหญิงสรัลพร  เกษประทุม
5. เด็กชายสิรวิชญ์   วัฒนะ
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์ทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายชาญยุทธ  ประทุมวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองบ่อ
3. เด็กชายภูฐาน  ชูศรี
4. เด็กหญิงสุภานันท์  นิลเกษ
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  บัวขจร
2. นางสมจิตร  มีศิล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ประกิ่ง
2. เด็กชายภัครพงษ์  ยานุพรหม
 
1. นางสาวจงจิต  เรืองศรี
2. นางสาวปริษา  คุณาทรบวรทัต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวหวาน
2. เด็กชายนวกร  นิจถาวร
 
1. นางสุมาลี  ปิยะพันธ์
2. นางพิมลพร  สุธาวุฒิ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กหญิงบุสสดี  อากาศโสภา
2. นายวสันต์ชัย  พระพราย
 
1. นางจิตตพรรณ  จั่นงาม
2. นางรัญทม  ยศศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงปณิตา  หนูห่วง
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขลังธรรมเนียม
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ตลับเงิน
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เรืองศรีโชติช่วง
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   นุ้ยเพียร
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงภาวิณี  วิเชียร
 
1. นายพิชัย   กำลังหาญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทองแดง 1. นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ปานเพชร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายธนาทร  บุญธรรมวัตร
 
1. นายณรงค์  สารทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณิชชา  สมอิ่ม
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  นพคุณ
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
2. นางสาวพิมพ์ใจ   เคนทวาย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช
2. เด็กหญิงสุประวีณ์   คงวัดใหม่
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
2. นางสาวพิมพ์ใจ   เคนทวาย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กองทอง
2. เด็กหญิงเดือนพรรษา  รายณะสุข
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
2. นางดารณี  ด้าวสีแก้ว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงวิณี  เนื่องอดุลย์ศักดิ์
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  จินดา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เทพสกุล
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
2. นางสาวพิมพ์ใจ   เคนทวาย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กชายกนกศักดิ์  วงษ์สอน
2. เด็กชายณัฐิฤทธิ์  วงษ์สอน
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  มุกดา
 
1. นางสาวเตชินี  หอมจันทร์
2. นางวิไลพร  อินทเคหะ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตลับเงิน
2. เด็กชายวาคิม  โตยิ่ง
3. เด็กชายโชคอนันต์  วาลามิตร
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
2. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวริศรา  พลสุวรรณ
 
1. นางกาญจนา  สีม่วงอ่อน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายคมน์  เกิดพิทักษ์
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเจษฎา  ราสูงเนิน
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ตรีแก้ว
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กหญิงไอลดา  เมทาด้วง
 
1. นางสำเภา  ณ บางช้าง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างศรี
 
1. นายเจริญ  จำนงค์วัย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุภาพร
 
1. นายเจริญ  จำนงค์วัย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนบุญครอง
 
1. นางบุษบงกช  ดู่อุด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ภักศรีวงษ์
 
1. นายสมหมาย  สวัสดิรักษา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 1. เด็กหญิงชนาภา  นิลาบุตร
2. เด็กชายชุตินันท์  แถวทับ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างศรี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำสุทธิ
5. เด็กชายธงชัย  บุญธรรม
6. เด็กชายภัคพงษ์  วงษ์ศรี
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ภู่อินทรันต์
8. เด็กชายยุรนันท์  ศิลา
9. เด็กหญิงวรรณพร  สุภาพร
10. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จันทร์ไพร
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  นิลเขียว
12. เด็กหญิงศุภสุตา  ชูคันหอม
13. เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณทอง
14. เด็กชายอภิศักดิ์  รอดตาด
15. เด็กหญิงเกิดเนตร  สุขเพ็ชร
 
1. นายเจริญ  จำนงค์วัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงกรรวี  สภาทอง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
3. เด็กชายก้องภพ  สุวรรณจันทร์
4. เด็กหญิงคณิตา  จุลพันธ์
5. เด็กชายจักรพรรดิ  ไชยต้นเทือก
6. เด็กหญิงณิชารีย์  เทพจันที
7. เด็กหญิงธาราทิพย์  ประทุมทอง
8. เด็กหญิงมณฑิตา  ปัญญาผล
9. เด็กหญิงวิชญาดา  มูลหล้า
10. เด็กหญิงสิราณี  ตาตะกะ
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสาวคนธ์
12. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
 
1. นางสุภาภรณ์  ชื่นตา
2. นางสมปอง  ยอดเมือง
3. นางสมาภรณ์   ยี่สุ่นแย้ม
4. นางอนิสรา   ไม้จีน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1. เด็กหญิงชนิดา  กองศรี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พานทอง
3. เด็กหญิงณัฐชา  พานทอง
4. เด็กชายทศพร  มีทอง
5. เด็กชายนันทวัฒน์  พึ่งนวม
6. เด็กหญิงพนัสดา  พึ่งสงวน
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำหวาน
8. เด็กหญิงวัชราพร  แหล่พั่ว
9. เด็กชายวิทวัส  วุฒิวิริยะกุล
10. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สุวรรณคล้าย
11. เด็กหญิงสมฤทัย  แปลงแก้ว
12. เด็กชายสุชาติ  กกแก้ว
13. เด็กหญิงสุชานาท  มีสิทธิ์
14. เด็กชายสุทธิพล  สุขขะยา
15. เด็กชายอนุภัทร  เกษรอินทร์
16. เด็กชายอนุศักดิ์  แก้วพูล
17. เด็กหญิงอารียา  โสภาสิทธิ์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุตรทา
19. เด็กชายอำนาจ  เห็วขุนทด
20. เด็กหญิงไข่มุก  ชื่นใจ
 
1. นางสาววันทนา  ปั้นวงค์
2. นางสาวอนงค์ภัทร์  วัฒนอมรศักดิ์
3. นายชาญณรงค์  แสงนวล
4. นางเบญจวรรณ  ติยะพานิชย์
5. นางศิริลักษณ์  ดงหลง
6. นางสาวจิรารัตน์  กรึกสำโรง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงคัทลียา  เภตรา
2. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีคต
3. เด็กชายจิรภัทร  มุกดารา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะการ
5. เด็กชายณชพล  บังใบ
6. เด็กชายณัฏฐชัย  สุนันท์
7. เด็กชายธีรศักดิ์  เซียรัมย์
8. เด็กชายพงศ์ภรณ์  โต๊ะเงิน
9. เด็กชายพฤตินันท์  โต๊ะเงิน
10. เด็กชายภานุวัตน์  พานวงศ์
11. เด็กหญิงภูมินทร์  แย้มบรรทม
12. เด็กหญิงมณฑกานติ์  ธนาคุณ
13. เด็กหญิงลูกน้ำ  ขำวงษ์
14. เด็กหญิงวรรนิษา  รอดดี
15. เด็กชายศุภกิตต์  เข็มพงษ์
16. เด็กหญิงสาวิตรี  พุฒพิชัย
17. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
18. เด็กหญิงอัญมณี  กลิ่นบุบผา
19. เด็กชายเมธา  สุทธิลักษณ์
 
1. นายพิพัฒน์  ช่างหล่อ
2. นางสาวภาสรัตน์  โอภาส
3. นางสาววิริษฐา  อ่อนชลี
4. นายสมศักดิ์  มุขแจ้ง
5. นายชัยภัทร  วทัญญู
6. นางสาวจีระพันธ์  ราชสีห์
7. นายนพดล  เชาวนเมธา
8. นายดิเรก  วงษ์ทองดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. นายนริศ  มะโนสา
 
1. นายพิชัย   กำลังหาญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสีดา 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พลมุข
 
1. นายสำราญ  กุหลาบ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อินทร์พรหม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านยาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล   นกแก้ว
 
1. นางสุภวรรณ  ตรงสถิตย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กชายธนพจน์  หมวดมะหิงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  นามโครต
 
1. นายมงคล  ชัยมงคล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงแพรววัสสา  มีตา
 
1. นางสุภาภรณ์  ชื่นตา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กชายปกป้อง  ธิษาจารย์
 
1. นางจรรยา  ทนงสุทธิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงสรัญญา  ศิริสม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พระชุ่มรัมย์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กชายอนุรักษ์  จั่นเพ็ชร์
 
1. นายพิชัย   กำลังหาญ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กชายกฤติน  ตันตระกูล
 
1. นางสาวชลธิศา  โชติกาญจนกิจ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  แจ่มนาม
 
1. นางเพิ่มสุข  รุยาพร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1. เด็กชายธนเสฏฐ์  โมราบุตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสมโภชน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงรวิภา  จิตรหาญ
 
1. นายสาคร  แก้วพรม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กชายกฤชวรกุล  แก้วณิชาบูลกุล
2. เด็กหญิงกฤษฌาญา  สมิทธิอรรถกร
3. เด็กหญิงกันติชา  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  นิรันตสุข
6. เด็กหญิงชณิกา  ปานยศ
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุโข
8. เด็กชายชินดนัย  อินทรสถิตย์
9. เด็กหญิงญาณิศา  ตระมาโรย
10. เด็กหญิงณภัทร  คงสมัย
11. เด็กชายณัฐนันท์  พันเพชร์
12. เด็กหญิงธนพร  มาขำ
13. เด็กหญิงนลิน  ทัพศรีลา
14. เด็กหญิงปัณณพร  ปานวัชราคม
15. เด็กหญิงปุญญิสา  ยอดแก้ว
16. เด็กหญิงพรนภัส  ปุลพัฒน์
17. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บัวบาน
18. เด็กหญิงภูนลิน  แจ่มกระจ่าง
19. เด็กหญิงมนัสวี  กุลจิตติศักดา
20. เด็กชายวงศ์ปรีดี  เกตุพิชัย
21. เด็กหญิงวชิรญาณ์  งามสม
22. เด็กหญิงวรินทร  อุ่นอารมณ์
23. เด็กหญิงศิริกัญญา  เกตุสุวรรณ์
24. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญเกลี้ยง
25. เด็กหญิงสุวพิชญ์  วนจันทร์โม
26. เด็กหญิงอคิรญาณ์  วัฒนาเสรีกุล
27. เด็กหญิงอัยยา  ธรคาล
28. เด็กหญิงอาจรีย์  รักษา
29. เด็กชายเดชาธร  กุลธนปรีดา
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงสว่าง
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกกร  แก้วสีหมอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองพู
3. เด็กชายชลสิทธิ์  บุญส่ง
4. เด็กหญิงญาดา  สุนา
5. เด็กชายธนุเดช  อิ่มทัศน์
6. เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์แดง
7. เด็กหญิงปนัดดา  สิบประโคน
8. เด็กชายวิวัฒนพงษ์  ทองน้อย
9. เด็กชายวีรพงษ์  จักษุพรรณ
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางบารนี  ปานแก้ว
3. นางพิริยา  สีสด
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1. เด็กหญิงชนาภา  สว่างศรี
2. เด็กชายชินพัฒน์  เมยขุนทด
3. เด็กชายธนพล  ล่าบ้านหลวง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองรัตนะ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงศิริ
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
7. เด็กชายอภิลักษณ์  สุริโย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำแก้ว
 
1. นางปฐมาวดี  กำเหนิดสิงห์
2. นางสาวธิดารัตน์  กฤษน้อย
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนจันทร์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์ธรรม
4. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญทศ
5. เด็กหญิงภาษิตา  อุลิศ
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแท้
7. เด็กหญิงอารีพรรณ  จิตรานุกิจ
 
1. นางวรรณา  วะนุยารักษ์
2. นางพุทธชาด  วังบรรณ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานสุดา  รัตนนท์
2. เด็กหญิงณัฐการ  คานนท์
3. เด็กหญิงนิภาพร  เดชพล
4. เด็กหญิงปนัดดา  พลอยจินดา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงงาม
6. เด็กหญิงพชรภรณ์  ขันติวงษ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  ประสิทธิ์พร
8. เด็กหญิงพิมระภัทร  ฟูบุญมา
9. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ม่วงพันธ์
10. เด็กหญิงรดา  ลี้ภัยเจริญ
11. เด็กหญิงวรรณพร  เกตุอินทรีย์
12. เด็กหญิงวิภาวี  พันทวี
13. เด็กหญิงวิไลพร  พุดจันทึก
14. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ศรีวะวงศ์
15. เด็กหญิงสุพิชฌา  ป้อมเรือง
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางบารนี  ปานแก้ว
3. นางเพ็ชรัตน์  ยงค์สุรี
4. นางจรัสศรี  แสงนวล
5. นางธัญนันท์  ก้อนทอง
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กชายณพิชญ์  โชติศิริ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  เสนกล่ำ
3. เด็กชายธุวพัส  กิจบำรุง
4. เด็กหญิงเจนิเฟอร์  เชินเนอ
5. เด็กชายเมรโคร  เชินเนอ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ไชยคำ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพะโคก 1. เด็กชายดนุสรณ์  กึ่งสำโรง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นัทธี
 
1. นางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์
2. นางจิราภา  ณ พัทลุง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มิ่งเขื่อนขันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงชลธิชา  ค่ำชู
4. เด็กหญิงชัชชญา  บรรดาศักดิ์
5. เด็กชายณรงค์ชัย  พินสา
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สลัดทุกษ์
7. เด็กชายดิลกคุณ  แดงขุนทด
8. เด็กชายทินภัทร  เนียมหุ่น
9. เด็กชายนนทกานต์  พินสา
10. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีคง
11. เด็กหญิงประภัสสร  จั่นเจิม
12. เด็กชายพงศกร  นิ่มน้อย
13. เด็กชายพงษ์ดนัย  คำคลัง
14. เด็กหญิงพัชราพร  ช้างเนียม
15. เด็กชายภคนันท์  บัวคอม
16. เด็กชายมนัสชัย  มานะทัตร์
17. เด็กหญิงวารินทร์ญา  นิ่มน้อย
18. เด็กชายศรราม  คำคลัง
19. เด็กชายสัญญาลักษณ์  พักสอน
20. เด็กหญิงสุพรรณา  ปุนวัฒน์
21. เด็กหญิงสุพรรษา  แตงอ่อน
22. เด็กชายอนุรักษ์  เกตุแก้ว
23. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศรีคง
24. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ยอดบุรุษ
25. เด็กชายแทนคุณ  เฉลิมวัฒน์
26. เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
27. เด็กชายโชติทัติ  มโนรัตน์
 
1. นางราณี  บุตรศรี
2. นางสาวนวลศรี  อ่อนแก้ว
3. นางสาวนพรัตน์  ธรรมวิมล
4. นายวินัย  จีบดำ
5. นางนิลพันธุ์  เถื่อนวงษ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก่นสาร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ย่องกระโทก
3. นางสาวชญาภรณ์  สุมาจิตร์
4. นางสาวชลิตรา  นามวงสา
5. เด็กชายชัยอนันต์  รันทุมมา
6. เด็กชายณัฐกานต์  ดีจันทึก
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มอรุณ
8. เด็กชายทยุติธร  เครื่องแตงอยู่
9. เด็กชายทวีศักดิ์  สืบจากสิงห์
10. เด็กชายธงชัย  วงษาขันธ์
11. นายธนาคาร  บุญธรรมวัตร
12. เด็กหญิงธัญวรรณ  ดาทอง
13. เด็กหญิงนันทกานต์  จำนงค์ทัย
14. นายปิยวัฒน์  อรรถดก
15. เด็กหญิงพรพิมล  บุญศรี
16. เด็กชายพิชิตชัย  คล้ายเผือก
17. นายภัทรพงศ์  ผาสุพรรณ์
18. เด็กชายภาณุพงศ์  จันอ่อน
19. เด็กชายภูธเนศ  เสวตนันท์
20. เด็กชายมงคล  ดวงแก้ว
21. เด็กชายวัชรินทร์  ใจตา
22. เด็กชายวันชัย  ทองพิละ
23. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์ประดิษฐ์
24. นายศรายุทธิ์  ประจวบสุข
25. เด็กหญิงสุกัญญา  เสียงสวัสดิ์
26. เด็กหญิงสุชาดา  เสียงสวัสดิ์
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วกล้า
 
1. นางวรวรรณ  เตโช
2. นางเพ็ญแสง  มูลมณี
3. นางสาวกวิสรา  ศิริอ่อน
4. นางมลิวัลย์  ภิญโญอนันตพงษ์
5. นางสาวนวพร  บุญศิลป์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายคณพัฒน์  ศรีชำนาญ
2. เด็กชายธนบดินทร์  อาจคงหาญ
3. เด็กชายธนาธิป  สิงห์สถิตย์
4. เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์ทอง
5. เด็กชายภัทรพล  ภุมภาพันธ์
6. เด็กชายภูมิกิติ  แก้วกล้า
 
1. นางสาวดารณี  พันธุนนท์
2. นางพัชริดา  เรืองศรี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 1. เด็กชายกฤษฎา   เขียวสมอ
2. เด็กชายณรงค์รัตน์   สมยา
3. เด็กชายธนภัทร    ดวงศิริ
4. เด็กชายนิติพล  สุวรรณแพง
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์   กันปุย
6. เด็กชายสหรัฐ   ตาพาลี
 
1. นางศิริวรรณ   ขันทธรรม
2. นายอาทิตย์   คัมภิรานนท์
3. นางสาวกุลิสรา   เบ้าสุข
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนภัทร  แจ้งฉาย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันนิภา
3. เด็กชายสุธิพร  กลิ่นดารา
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  เนาเนินทอง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผ่านพินิจ
6. เด็กชายเกรียงไกร  เฉียวกุล
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนุรักษ์
8. เด็กชายเจษฎา  ไทยใจอุ่น
 
1. นายวีรยุทธ  สมณะ
2. นายอนิรุทธิ์  อุปจันทร์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงญาดา  ฉายพุทธ
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ไอยรานภารักษ์
3. เด็กหญิงมาริสา  เผือกโสภา
 
1. นางสุกัญญา  มัสเจริญ
2. นางอรนุช  มหิกุล
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. นางสาวจุรีพร  นิลวิเวก
2. นางสาวบงกช  ชิดรัมย์
3. นางสาวรชุดา  จงเอื้อกลาง
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
2. นางวิยดา  จันทร์อวยชัย
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มีสนม
2. เด็กหญิงศศินันท์   ปริญจิตต์
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นางสายสมร  สิงห์ดา
 
69 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 1. เด็กชายอภิวิชญ์  มะไฟ
2. เด็กชายเมธัส  บุญศรี
 
1. นางสาวอมลรดา  บัวสุนทร
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. เด็กหญิงกัญญากร  ผึ้งเจริญ
2. เด็กหญิงพร  ลุงติ๊หม่า
3. เด็กหญิงเกศกนก  ทาศิลป์
 
1. นายบัณฑิต  สอนสวัสดิ์
2. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุมาวัน
2. เด็กชายนพชัย  อยู่ประสิทธิ
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายสิทธิพร  สีทา
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยแก้ว
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กตัญญู
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จักรสาน
 
1. นางดวงพร  โมราบุตร
2. นางสาวนิโลบล  สนธิบ่าย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายนวพล  สุขโข
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พลพ่าย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงญาดา  ตันสังวรณ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  กิ่งแก้วก้านทอง
 
1. นางณาชยา   ศรีสา
2. นายนพดล   หาญชนะ
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1. นางสาวชนาพร  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ถิญโญรัตนอังกูร
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นางสายสมร  สิงห์ดา
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอภาส
2. เด็กหญิงชลาลัย  บุญมี
 
1. นางวราภรณ์  ร่มโพธิ์สระ
2. นางจารุวรรณ  เพชรทองช่วย
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีทินอยู่
2. เด็กหญิงปัญณธร  ชิณวงษ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มคุ้ม
2. นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 1. เด็กหญิงธัญวลัย  หงสะต้น
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นางสาวชุลีพร  ทศศะ
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประฮาดไชย
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงษ์จันทร์งาม
3. เด็กหญิงศศิธร  ภักดี
 
1. นางมนฑิรา  ศรเกษตริน
2. นายบรรลือศักดิ์  สมานมาก
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายธิติกร  ครนาศรี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แคล้วภัย
3. เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณชาติ
 
1. นางบุญตา  ราชวงษ์
2. นางมนฑิรา  ศรเกษตริน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหวาย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เผือกแผ้ว
2. เด็กชายจิรพัฒษ์   ดาจักร์
3. เด็กหญิงพรพิมล   เผือกแผ้ว
 
1. นางแสงสุนี   โสดานิล
2. นางสมพิศ   มโนวงศ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. นายคฑาวุทธ  เกื้อกูล
2. นายธนากร  ชื่นสว่าง
3. นายสันติ  นาวาชีพ
 
1. นางสาวน้อยคำพันธ์  เทียนปัญญา
2. นายคเชนทร์  แจ้งประดิษฐ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจณิสตา  อินทโมรา
2. เด็กชายจุฑาภัทร  กระสาทอง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
 
1. นางพิมพา  จันทรจามร
2. นายประสาท  ภักศรีวงษ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กชายต้นตระการ  คำจุมพล
2. เด็กหญิงนภาพร  บุุตรดา
3. เด็กหญิงสุรัชวดี  อถาพัด
 
1. นางพูลทรัพย์  ชะเอม
2. นางเมทินี  พิทักษ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เอนกวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ฤกษ์พยับ
3. เด็กหญิงวรรณภา  สินธุ
4. เด็กหญิงสุดาทิพย์  อินวังตูม
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมสุทธิ์
6. เด็กหญิงแก้วตา  คงแก้ว
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลีบจำปี
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฤกษ์พยับ
3. เด็กหญิงพรทิตา  วังขัน
4. เด็กหญิงพรสุดา  แก้วอรสาน
5. เด็กหญิงวาทินี  สุนทรพิพัฒน์
6. เด็กหญิงอารียา  ว่องกันนา
 
1. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
2. นางนิตยา  ตรีชิต
3. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มีสมวัฒน์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองคล้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  เรียบทวี
 
1. นางเสาวภา  ละม้ายแข
2. นางสาวอรพิน  ทองคำ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 1. เด็กชายตันติกร  ทองหมื่น
2. เด็กชายธีรศักดิ์   จันทจุล
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
 
1. นางจรุณ  พวงมาลี
2. นางไพวัลย์  ศรีศิลป์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงชนกสุดา  แสงวิโรจน์
2. เด็กหญิงยาใจ  จาดสุข
3. เด็กหญิงอภิกัญญา  คำเอก
 
1. นางสาวพรพิสาข์  จุนขุนทด
2. นางสุนันทา  ยุ่นสมาน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กชายวิโรจน์  ลาภประสพ
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุขม่วง
3. เด็กชายแสงชัย  ไทรชมพู
 
1. นางนิตยา  ตรีชิต
2. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงคัทลียา  อำภาทิพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุกใส
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นาคนาดี
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  แพงแสงสุก
3. เด็กชายอนันต์  บุญมี
 
1. นายจำเริญ  จีรจิตต์
2. นางกชพรรณ  ถั่วสันเทียะ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนันทกา  ตันเวียง
2. เด็กหญิงปวีณา  วนะสิทธิ์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  กองวารี
 
1. นางสาวอรสา  จอมอุ่น
2. นางสาวรวิษฎา  พันธ์แก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 1. เด็กหญิงช่อผกา  เขียวสอาด
2. เด็กหญิงพัชราภา  เฉลยจันทร์
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นุชเจริญ
 
1. นางสาวนิภาพร  อินเนียม
2. นางชลลดา  สุนาวี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปักธงชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เพิ่มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรอารญา  ภูแข่งหมอก
 
1. นางอนิสรา   ไม้จีน
2. นางชนิกานต์  ไชยพิมพา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้มหน่อแนว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แวงวรรณ
3. เด็กหญิงวนิดา  สายแสน
 
1. นางกฤษณาภรณ์   เกษตรไพศาล
2. นางผุสดี  บุญตา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงทิตาวีร์  สำเนียง
2. เด็กหญิงสิริโสภา  เทียนสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุธัชนา  มะลิลัย
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีสังวาลย์
2. นางสาวปัญณิกา  มูลดี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง  ผันกลาง
2. เด็กหญิงสุนันธินี  แสนพันธ์
3. เด็กชายอธิป  เชื้อจันทึก
 
1. นางนรินทร์  วงษ์สุวรรณ์
2. นางผุสดี  บุญตา
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เสียดไธสง
2. เด็กชายสมัชญ์  สนิทวงษ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มอัมพร
2. นางอมรรัตน์  อัฒจักร์
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงจณิกาญจน์  บุญหนัก
2. เด็กหญิงปพิชญา  นลวชัย
3. เด็กหญิงพอใจ  เทียรทอง
 
1. นางพจีรัตน์  จันทร์มา
2. นางอรวรา  จันทรา
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายคมกฤช  สาบุดดา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิมิสาร
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีนาค
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพชรบังเกิด
2. นางสาวนฤมล  เวทวงค์
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กชายฐิติวัตร  หมอนเขียวสี
2. เด็กชายดนัย  มาลัย
3. เด็กชายอนุชา  รอดสวัสดิ์
 
1. นางสาววลีรัก  คำพญา
2. นางสาวอรอนงค์  พวงทอง
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายณัฎ  รัตนวิจารณ์
2. เด็กหญิงนฤมลวรรณ   สง่าเม่น
 
1. นายนพดล   โชติกพานิชย์
2. นางภิรมภรณ์  ม่วงกลิ่น
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1. เด็กชายฑานุวัฒน์  รัตตะโน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นายพุทธพร  ยุติธรรม
2. นางสาวกษมา   แม้นบุตร
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กหญิงพัชรี  แจ่มปัญญา
 
1. นายณรงค์  สารทอง
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1. เด็กชายธราธร  มลฑาทอง
 
1. นางวิจิตรา   หอมรองบน
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด
 
1. นายสมคิด  คำแท้
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กชายจารุกิตต์  ศรีสุพัฒน์
 
1. นางอำพร  ไชยอิน
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงกาญจิรา  ทองอ่อน
2. เด็กชายธีรเทพ  เสวกวงค์
3. เด็กชายนรินทร์ธร  ประคำศรี
4. เด็กชายวัฒนา  หวลห้อย
5. เด็กหญิงศศิมา  แว่นหิน
6. เด็กหญิงศิริพร  บุญพร
7. เด็กหญิงสุกานดา  บุญมากุล
 
1. นายสุพจน์  มั่งคั่ง
2. นางจรรยา  ทนงสุทธิ์
3. นางสาวกานต์นารี  เซียวพานิช
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปิยพล  จุติกิติ์เดชา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติชัย  พุ่มพวง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  งามมีสี
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์โพธิ์
 
1. นางสาวชลธิศา  โชติกาญจนกิจ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  ลิ่มแก้ว
 
1. นางนิลพันธุ์  เถื่อนวงษ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุภัคสิณี  จันทราสา
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายวรชิต  ศรีนาค
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพชรบังเกิด
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวรเทพ  คำเพ็ง
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐสุดาพร  จั่นถมยา
2. เด็กหญิงทิพยวรรณ  สายดิ่ง
3. เด็กหญิงสุมิตตรา  รังชะอ่ำ
 
1. นางสาวสวนีย์  คงสม
2. นางสาวอัจฉรา  สุลักษณะ
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขวัญตา  บุญเจียม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไตรธรรมานนท์
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  ทาบโลหะ
 
1. นางสาวสวนีย์  คงสม
2. นางสาวอัจฉรา  สุลักษณะ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภาลัย  โสส้มกบ
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อยู่สอาด
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีเศษ
 
1. นางสาววรรณภา  แสงอมร
2. นางสาวภาวิณี  กองนันตา
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายวีระพล  อินทร์พันธ์
3. เด็กหญิงอุมาพร  เรืองกสิกรณ์
 
1. นางศศิวิมล  ท้าวคำลือ
2. นางศิวิไล  ยอดฉิม
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 1. เด็กชายรัศชานนท์  วรรณทาป
2. เด็กชายวรพล  ปะติปะ
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์  บุญเนตร
 
1. นางสาวเกษร  นพคุณ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 1. เด็กชายคณิน  ทศานนท์
2. เด็กชายชนะชล  โพธ์กลิ่น
3. เด็กชายอธิบดี  ใจมั่น
 
1. นางเพ็ญประภา  แป้นทัศน์
2. นางวัชรีพันธุ์  เดชมนต์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดุลยพล  แพงหอม
2. เด็กชายภานุ  เกือบคำ
3. เด็กชายอติชาติ  พิมลรัตนอาภา
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญรอด
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  แพทย์หลักฟ้า
3. เด็กหญิงเกวลิน  ฤกษ์พุฒ
 
1. นางสาวนวลศรี  อ่อนแก้ว
2. นางนิลพันธุ์  เถื่อนวงษ์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  พ่วงโพธิ์ทอง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พ่วงโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ประสิทธิ์
2. นางขนิษฐา  ปานผา
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คำทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรฉลู
 
1. นายภูชิต  อาจสำอางค์
2. นางจันทร์ทิพย์  จันทร์ปรุง
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปันเงิน
2. เด็กชายดรัณภพ  บุญรอด
3. เด็กชายธีรพงษ์  แสงคำ
 
1. นายสนั่น  สุวรรณรงค์
2. นางสาวขนิษฐา  บุญเรือง
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์มีชัย
2. เด็กชายบุชกร  แจ่มฤทัย
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ทองพูล
 
1. นายสนั่น  สุวรรณรงค์
2. นายภักดิพล  ทศพร