หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารวิทยบริการ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง มัลติมีเดีย 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 30
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง วิชาการ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง การงานอาชีพ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
11.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง การงานอาชีพ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ิอาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 31
10.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
13.00 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
09.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 35
09.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงอาหาร 2 7 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โทร.0891833956 นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.0817806787 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]