หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมานพ อินทศรโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา สอนสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางจันทนา อำพรโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ชูสุขโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ อรชัยโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ภิรมราชโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางวัชราพร พืชผลโรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี ศรีจานเหนือโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางกัญญา แต้มสาระโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา บังเลาโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางขนางวัฒน์ เห็นถูกโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการ
3. นางสาวรัตนา โครงกระโทรกโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนโม เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายภาณุกร อุปัชฌาย์โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสงกรานต์ เกตุบุญมีโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุขศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพิมล แสวงศิริผลโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุขศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒กรรมการ
2. นางพิมล แสวงศิริผลโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวัชรี สุนทรนนท์โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ธนูศรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางพรรณพร เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นางสายสุณีย์ มีชาลีโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางบังอร ปัญจมาศโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวาสนา สุขธนูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ กองแสนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ แสนสุขโรงเรียนชุมชนวัดวัดคลองไทร (ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
5. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกรองทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนวัดสร้างบุญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร บุบผาชาติโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นางสาวสิรภัค ต้นแก้วโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอัมพรรัตน์ เตอุตะลวงโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางกชพร ศรียาภัยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายดุสิต จันทร์ศรีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายพิชัย โครตภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายดุสิต จันทร์ศรีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายพิชัย โครตภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายดุสิต จันทร์ศรีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
3. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นายพิชัย โครตภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นายธนธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นายธนธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนวัดโพนทองประธานกรรมการ
2. นายธนธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางวิรัช ศุภวงศ์โรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางชุติมา เกษมเนตรโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปภัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำุรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรชัย กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ปิติทรงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ยวงอักษรโรงเรียนวัดขอนหอมประธานกรรมการ
2. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสประธานกรรมการ
2. นายดุลยภพ เสียงแจ่มโรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นายไชยทัศน์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค ห่วงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางชัญญา เศวตรศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางปพัฎชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย พันธุจินะโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปพัฎชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นายไชยทัศน์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือประธานกรรมการ
2. นายคันชิต วงษ์บูชาโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย พันธุจินะโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุขสกล พงษ์พรมโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัฐ ปะกาตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช ชัยศรีโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค ห่วงมณีโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางชัญญา เศวตรศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุขสกล พงษ์พรมโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
3. นายจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางเพชรา จงกูลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางเพชรา จงกูลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางชนธิกาญจน์ กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุนิศา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสุมาลี ภู่ธงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุนิศา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสุมาลี ภู่ธงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเล็ก ชนะชัยโรงเรียนบ้านโป่งเกตุประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา กล้าหาญโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายเล็ก ชนะชัยโรงเรียนบ้านโป่งเกตุประธานกรรมการ
2. นางสาวปริิศนา กล้าหาญโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา เวสภักตร์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ พงษ์รุ่งเรืองโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการ
4. นายปรีดา นามนาคประเสริฐโรงเรียนวัดหนองอ่างทองกรรมการ
5. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร์ พิกุลทองโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ กันสีเวียงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ป้องปิ่นโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
4. นายถวิล ผาโพธิ์โรงเรียนไพฑรูย์วิทยากรรมการ
5. นายจรัญ พิมพ์ศรโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทรโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือกรรมการ
7. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ กัณหาลีโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นายเจษฎา ลำลึกโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางดัสสนี สังข์วงษ์โรงเรียนวัดห้วยทองหลางประธานกรรมการ
2. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางนุศรา โมราบุตรโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางเกษร คำมูลโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการ
5. นางสาวบุษบา บุญบรรลุโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจำปี เฟื่องวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางบังอร อำไพโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางสาวเพชรไพริณ ตรีโสภณากรโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
5. นายประจักษ์ แสนสุภาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสุจิตรา มงคลเกตุโรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพศาล รุกขชาติโรงเรียนบ้านโป่งเก้งประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไพบูลย์วัฒนผลโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา จันทะบูรณ์โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ธงรัตนะโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอรชา ประสาทชัยโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิศาล ฉายากุลโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ โนภาศโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิศาล ฉายากุลโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ โนภาศโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกประธานกรรมการ
2. นายยศภูมิ ศุขะพันธ์ุโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช ศรีทองโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกประธานกรรมการ
2. นายยศภูมิ ศุขะพันธ์ุโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช ศรีทองโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไลย รัตนพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวลัคนา สมนวนตาดโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย สมสอาดโรงเรียนวัดมวกเหล็กในประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ผาน้อยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัยโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรีโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสุจิตรา มงคลเกตุโรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสุจิตรา มงคลเกตุโรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ วิจารจิตต์โรงเรียนบ้านหนองโป่งประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ทับวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการ
3. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอรชา ประสาทชัยโรงเรียนวัดสันติวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอรชา ประสาทชัยโรงเรียนวัดสันติวิหารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฏร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฏร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางชวพร สุวรรณภูมิโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางชวพร สุวรรณภูมิโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริ กลับสงวนโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อั้งเจริญโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสุนันท์ พราวศรีโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน๋์ บุบผาชาติโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางณัฐชยา บุญด้วยลานโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ผ่องเจริญโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณัชชา ผ่องเจริญโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอุมา เมาฬีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จ่ายพอควรโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอุมา เมาฬีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จ่ายพอควรโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประพิศ สารทองโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพัชรา สุทธหลวงโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประพิศ สารทองโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพัชรา สุทธหลวงโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ สนิทไชยโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางนรีรัตน์ เชื้อคำโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ สนิทไชยโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางนรีรัตน์ เชื้อคำโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศรีเรียง พานทองโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางสุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดวัดคลองไทร (ฉัตรราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสุมาลี รัชวัตร์โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวรมย์ธีรา เทพารสโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการ
6. นางกนกวรรณ นิลพงษ์โรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
7. นางขวัญใจ ตระการเจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
8. นางวิมล พึ่งภพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)กรรมการ
9. นางยุภารัตน์ สหัสสรังสีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
10. นางณัฐชา ศิรินันท์โรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรุ่งทิพย์ กิจสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางกองคำ หารคุโนโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุพรรณี โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวศิริพร บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นางอภิสรา วงศ์สถิตจิรกาลโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
6. นางศุจินธรา ไพรเขียวโรงเรียนบ้านซับพริกกรรมการ
7. นางประทุม สาฤทธีโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาดกรรมการ
8. นางปิยะมาศ ช้อนทองโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการ
9. นายจุมพฎ แก้วศรีโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
10. นางราหุล รัตนวงศ์แขโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดัสสนี สังข์วงษ์โรงเรียนวัดห้วยทองหลางประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ แสนสุภาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
3. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวจำปี เฟื่องวงค์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ อิศรางกรู ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
6. นางเกษร คำมูลโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการ
7. นางสาวบุษบา บุญบรรลุโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี สุนทรนนท์โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ธนูศรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางพรรณพร เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นางสายสุณีย์ มีชาลีโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางบังอร ปัญจมาศโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรี สุนทรนนท์โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางประนอม ธนูศรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางพรรณพร เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นางสายสุณีย์ มีชาลีโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางบังอร ปัญจมาศโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ยวงอักษรโรงเรียนวัดขอนหอมประธานกรรมการ
2. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
4. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายนายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายภาคภูมิ มาศศิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประพิศ สารทองโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพัชรา สุทธหลวงโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประพิศ สารทองโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพัชรา สุทธหลวงโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุลโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ พันธุโรงเรียนวัดบ่อโศรกกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โทร.0891833956 นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.0817806787 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]