หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้จัดการระบบการจัดการแข่งขัน  
2 นางชนินทร พันธุ์หล้า เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้จัดการระบบการจัดการแข่งขัน  
3 นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
4 นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
5 นางนงนุช คุ้มพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
6 นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
7 นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
8 นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
9 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
10 นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
11 นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
12 นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
13 นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
14 นางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
15 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
16 นางสมปอง โฆษิตพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
17 นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
18 นางสมบูรณ์ บุญน้อม นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
19 นางสาวนัยนา หูมแพง เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
20 นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
21 นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
22 นางอารี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
23 นางมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
24 นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
25 นางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
26 นางกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
27 นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
28 นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
29 นางสาวปรียา อินทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
30 นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
31 นางบังอร ปานแม้น นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
32 นางสาวกุลพรภัสร์ สีหา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
33 นางปรานอม ทศศะ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
34 นางณฐพร คำผง นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
35 นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
36 นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
37 นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
38 นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
39 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
40 นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
41 นายวีระ ชะฎาจิตร พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
42 นายชัยรัตน์ แย้มพราย ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
43 นายสุชาติ กรกนก ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
44 นายหวล ปล้องมะณี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นายคำพาย ฉันทะ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านช่อง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นายสมสุข พันธรณี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดท่าคล้อ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นายสายพิณ ตรงพาณิชย์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดบ่อโศรก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นายไฉน ทุตาสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นายอรรณนพ พรหมสูตร ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นางพรรณี เรณูหอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นางรานี ตันสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นางลำใย อิ่มสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นางปรานอม ทศศะ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นางบุปผา จึงตระกูล ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นางสาวบุญฤดี คำดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นางเพชรัตน์ พันธุ์พูล ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นางธนญา ชนะพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางระเบียบ อุบลวัตร์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นางสงกรานต์ เกตุบุญมี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นางสงกรานต์ เกตุบุญมี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นางวัลภา สุวรรณภา ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นางสาวภัททิยา อิโน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นางสาวนารา นิลนันท์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นายไพฑูรย์ ปัจฉิม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นางสาวศิริประภา เรียบร้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายจิระยุทธ์ จันภักดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นางอรอินทร์ สายพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายชัยวุฒิ ศรีสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นางสาวอาภรณ์ ราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นางสาวไพเราะ มณีกลม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายณรงค์ โพธิ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นางนงนุช คุ้มพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นางนิติยา ปั้นย้อย ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โทร.0891833956 นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.0817806787 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]