รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรน้อย
2. เด็กชายวัชระ  ดาบุตรดี
 
1. นายมาโนช  มิ่งนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวีรพงศ์  ลาดบัวขาว
2. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่เบ๊
 
1. นางกาญจนา  หุ่นพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชวพล  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายธนภูมิ  ชูกำแพง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภาแดง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธาราดล  ทาดี
2. เด็กชายวันชนะ  ประสานเกษม
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 1. เด็กหญิงจันจิรา  แดงเพลง
2. เด็กชายธนวุฒิ  ศิรินุช
3. เด็กชายนพภมร  พวยกระโทก
4. เด็กหญิงวริศรา  ถันสูงเนิน
5. เด็กหญิงอลิษา  โภชนา
 
1. นายวรุตม์  ปลั่งแสงมาศ
2. นางสาวรติกร  อยู่ถาวร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พันคำ
2. เด็กชายจุลจักร  นันทกุมาร
3. เด็กหญิงณัฐณิช  คำภีระ
4. เด็กชายรชนิศ  ถมเถื่อน
5. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ช่วยณรงค์
 
1. นายเริงฤทธิ์  บุญพร
2. นางสาวบุษรินทร์  มลคล้ำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงวิทยา 1. เด็กชายชวนากร  บุญมี
2. เด็กหญิงมุกดาภา  หิรัญ
 
1. นางจรีวรรณ  จอมหทัยกูล
2. นางสาวสุวรรณี  ธาตุจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรพงษ์  แววดี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ....
 
1. นางสาวพรกมล  สุบิน
2. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสิริกุล  พรพูนศักดิ์
2. เด็กชายสุทัศน์  อินทนิ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  แสนสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงนรินทร์
 
1. นายวันชัย  สุริอาจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุริยะ
 
1. นางประนอม  โคตรภูธร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพรรณษา  วงศ์สง่า
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงสุภัทรา  พลายจุมพล
 
1. นายพิชัย  โคตรภูธร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1. เด็กหญิงนภสพร  วัชรเวียงชัย
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กชายทิวา  หนูทองแดง
 
1. นางสาววริศรา  ชอบธรรม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เสาะไธสง
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ศิริวงศ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงธิติมา  เยื้ิอกลาง
2. เด็กชายอชิระ  สายยศ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวณัฐติกาญจน์  แสงกล้า
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงสุรีพร  เข็ญกลาง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เงื่อนกลาง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวกฤติภาวดี  แม้นวงศ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองศิลป์
2. เด็กหญิงพรรณารา  ปัญจวรรณ
 
1. นายวงษ์ชัย  ประทุมวงษ์
2. นายอนุสรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงอรนภา  พงษ์พัฒน์
 
1. นางสุมาลี  ภู่ธงแก้ว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  พรหมหนู
2. เด็กชายราชา  เทียนอินทร์
3. เด็กหญิงสโรชา  ทิมณีวรรณ์
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
2. นางสาวสุพิส  วรรณราช
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงคาริสัน  จันทร์ดวงศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  ขาติมนตรี
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  จักรพล
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายสถิตย์  นาคเพชร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็งชนะ
3. เด็กหญิงอริญญา  โกษา
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
2. นายอดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักชี 1. เด็กชายกิตติ  ขุนอินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายสันติสุข  สิงห์คำพุด
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองครก 1. เด็กชายนรภัทร  งามสมชนม์
 
1. นายวัชรากร  วัฒนากูล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ไตรพรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร   ปรีเปรม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริโสภากุล
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญคง
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กหญิงอุบลวรรณา  แว่นฟ้า
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สูงแข็ง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นามโคตร
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายสรวิศ  ศรีนวล
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวิเชฐ  คีรี
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายชนาธิป  มโนราห์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จิ๋วแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ์
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวรภัทร  ขอเยือกกลาง
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาพันธ์  สุขจิตร
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัตชรินทร์  หนุมาร
 
1. นายรังสรรค์  ดนตรีพงษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร
2. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
4. เด็กชายวทัญญู  โปรยทอง
5. เด็กหญิงสาลิกา  พูลสมบัติ
6. เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
7. เด็กชายอนุศักดิ์  โกจินอก
8. เด็กหญิงอลิสา  โลสันเทียะ
9. เด็กชายไนยชน  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
2. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
3. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กหญิงกัลยานี  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงณภัทร  หอมประเสริฐ
3. เด็กชายธีรภัทร  ปทุมมาลย์
4. เด็กชายประเสริฐ  ทองจุ้ย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  โภคา
6. เด็กหญิงผกามาศ  บุตรศิริ
7. เด็กชายพนัสกร  ทองสง่า
8. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  ภูคำ
9. เด็กชายมกราคม  สาคเรศ
10. เด็กชายมานพ  มามี
11. เด็กชายสุลือชา  รอดมาณี
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันทา
13. เด็กชายฮาย  เป๊ก
14. เด็กชายเด่นภูมิ  มาตนอก
15. เด็กชายเฮง  เป๊ก
 
1. นางญาดา  รอดมาณี
2. นางกฤษณพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายธีรยุทธ  ปัณอินต๊ะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  คำโคตร
2. เด็กหญิงชลลดา  หมวกเหล็ก
3. เด็กชายชาคริต  เชิงสะอาด
4. เด็กชายณัฐวัตร  บุญคง
5. เด็กชายต้นตะวัน  ดวงแก้ว
6. เด็กชายธันวา  หาญธงชัย
7. เด็กหญิงบังอร  ปันลา
8. เด็กชายบัญชา  นาคสัมฤทธิ์
9. เด็กชายรามิล  พรมอุทิศ
10. เด็กหญิงวรรณิษา  แย้มเกษร
11. เด็กชายศุภนัฐ  เกิดในแก้ว
12. เด็กชายอภิเษก  เพ็งมะณี
13. เด็กชายอรรถพล  เหรียญพานรอง
14. เด็กชายเบญจรงค์  เพชรนิล
15. เด็กหญิงเสาวภาคย์  หนูทอง
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
2. นางสาวปราณีต  สุจริต
3. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายกันตพงษ์  บุญย้อย
2. เด็กชายชุฒิพงษ์  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงธารารัตน์  จุลกะลพ
4. เด็กหญิงนันทกานต์  สุขปลั่ง
5. เด็กชายพิทักษ์พล  มะลิหอม
6. เด็กหญิงยศวดี  ทองอร่าม
7. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศิริโสภากุล
8. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริโสภากุล
9. เด็กชายสุรศักดิ์  มงคล
10. เด็กหญิงเรณู  นาคศรี
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
2. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
3. จ.ส.ต.เสกสม  อินทสนธิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  พานทอง
2. เด็กชายคุณากร  ทองอร่าม
3. เด็กชายจาตุรนต์  จาดสุข
4. เด็กหญิงณัฐมล  บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญสุดใจ
6. เด็กชายวสันต์  ม่วงอ่อน
7. เด็กหญิงศริยา  พานทอง
8. เด็กชายสันติสุข  สิงห์คำพุด
9. เด็กหญิงสุพัตรา  นามโคตร
10. เด็กหญิงสุวรรณา  ไตรพรม
11. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้อยบุญ
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
2. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
3. จ.ส.ต.เสกสม  อินทสนธิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กหญิงกนิดา   บารอเฮ็ม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาดา
3. เด็กหญิงจารุพร  พิมพิสัย
4. เด็กหญิงณิชนันท์  จิตรีชัย
5. เด็กชายธราดล  รามสีดา
6. เด็กชายธีรพัฒน์  สิทธินันท์
7. เด็กหญิงนิฤมล  นิพัฒนา
8. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  มะลาด
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สีอ่อน
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ผดุงธีรนนท์
11. เด็กชายภูวฤทธิ์  สีแก้ว
12. เด็กหญิงมลฤดี  โคตรพรมมา
13. เด็กหญิงวริญญา  บุญแสนยศ
14. เด็กหญิงวิจิตรา  ลมขุนทด
15. เด็กหญิงศศิธร  บุญท้วม
16. เด็กหญิงอทิตยา  บุญท้วม
17. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีโยหะ
18. เด็กชายอาทิตย์  สิงห์วงค์ษา
19. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรปา
20. เด็กหญิงเนตรมณี  โวหารศิริ
 
1. นายพิพัฒน์  อรรถจินดา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
3. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
4. เด็กชายจตุวิทย์  บุญกว้าง
5. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผ่าน้อย
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
9. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผาดาวัน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
11. เด็กชายฐตบ  พิพัฒน์โยธะพงศ์
12. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศ์ษา
13. เด็กหญิงณัฐฐา  ปักคำมา
14. เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา
15. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
16. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
17. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
18. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
19. เด็กหญิงนันทพร  รักชาโสม
20. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
21. เด็กหญิงประภาภรณ์  ภูมิสินี
22. เด็กชายปัณณศรณ์  มหาศิรินิธิสิน
23. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
24. เด็กหญิงภัทรธิชา  พิมพ์เผือก
25. เด็กชายภุชงค์  ต้นพุดซา
26. เด็กหญิงมลศิยา  คำภาระ
27. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
28. เด็กหญิงวรรณิสา  อยู่แช่ม
29. เด็กหญิงวิจิตกัลญา  เทียมยม
30. เด็กชายวุฒิพงษ์  โคกกราม
31. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
32. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
33. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตจำนง
34. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
35. เด็กหญิงสิริสกุล  วงษ์สุวรรณ
36. เด็กหญิงสุชาวดี  พลสาร
37. เด็กชายอภิรักษ์  วารี
38. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุปผา
39. เด็กหญิงไอรดา  กาสินครชาติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สุขศรี
2. นายจำลอง  งามพลกรัง
3. นางนิติยา  ปั้นย้อย
4. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
5. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
6. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
7. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
8. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษณะ  โพดเฟื่อง
2. เด็กหญิงกษมพร  ไทรย์ทอง
3. เด็กหญิงกานดาวรรณ  ฉัตรขจรพันธ์
4. เด็กชายจักรภัทร  กุมพล
5. เด็กหญิงชนันนัทธ์  โพยม
6. เด็กหญิงชมพูนุช  คงปิติ
7. เด็กหญิงณัชชา  เพ็งภาค
8. เด็กชายณัฐพล  ผิวขำ
9. เด็กชายธนภัทร  สิทธิพรหมมา
10. เด็กชายธนวรรณ  เตียงสุวรรณ
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  สมบูรณ์ดี
12. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์อยู่
13. เด็กหญิงปนัดดา  สาดี
14. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทร์ถา
15. เด็กหญิงปิยธิดา  อินสระเทศ
16. เด็กชายพงษ์เพชร  โลหะทัด
17. เด็กชายภราดล  สุบิน
18. เด็กชายภัทรวัต  ทานะมัย
19. เด็กชายลิขิต  คุณประเสริฐ
20. เด็กหญิงสุจิตตา  นิตุทอน
21. เด็กหญิงสุพรรษา  เฟื่องอักษร
22. เด็กชายสุรพัศ  ส้มแก้ว
23. เด็กชายสุลภาพ  รุ่งฤทธิ์
24. เด็กหญิงสุวรรณา  นวลลือชา
25. เด็กหญิงหฤทัย  โคตรมณี
26. เด็กชายเกียรติคุณ  ชำนาญ
27. เด็กชายเตชินท์  แช่มชื่น
28. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ช่างเก็บ
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
2. นายทศพร  เวียงสมุทร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
2. เด็กชายกฤษดา  วงษ์ธัญกร
3. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
4. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
5. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
6. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
3. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายอนุชา  ยักสกุล
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวรภัทร  ขอเยือกกลาง
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงเอวริน  เวทการ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวรภัทร  ขอเยือกกลาง
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สิงโต
 
1. นางสาวมลิษา  เจริญพร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหมาก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยราช
 
1. นายคมกฤต  พึ่งภพ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  อยู่แช่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกฤษฎา  ทีทา
 
1. นางชัญญา  เศวตศักดิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเดโช
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุทัยกัน
2. เด็กชายคงกระพัน  พงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงจารุนิภา  พระโพนดก
4. เด็กชายชนวีร์  คัมภีระ
5. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
6. เด็กชายชานนท์  เลี้ยงประเสริฐ
7. เด็กชายณฐกร  ทองจันทร์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาสุข
9. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
10. เด็กหญิงนพมาศ  ธรรมขันตี
11. เด็กหญิงนภาพร  บัวเขียว
12. เด็กชายนฤพนธ์  ใจอุ่น
13. เด็กชายพงษ์เทพ  พรมมา
14. เด็กหญิงพรชิตา  เทวารุทธ
15. เด็กชายพลกฤต  พยุงตน
16. เด็กหญิงพัชริฎา  บุญมี
17. เด็กหญิงพัทธนันท์  หยั่งถึง
18. เด็กหญิงพิมภา  โพธิ์ทอง
19. เด็กชายพีระพัฒน์  ท้วมวงษื
20. เด็กชายภูเบศวร์  ภูมิโคกรักษ์
21. เด็กหญิงมณีพร  คันทะสอน
22. เด็กชายวาทิตย์  ไชยสุระ
23. เด็กหญิงศศิประภา  ชมภุพาน
24. เด็กหญิงศิริพร  ไชยโย
25. เด็กหญิงศิริพร  พงษ์ศรีพันธ์
26. เด็กหญิงศิวิมล  ปรนปรือ
27. เด็กชายศุภกิจ  สำลี
28. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
29. เด็กหญิงสมใจ  ลาดเส
30. เด็กหญิงสุพรรณี  กิ่งก้าน
31. เด็กหญิงสุมินตรา  เบิกบาน
32. เด็กชายอนาวิน  ธงทอง
33. เด็กหญิงอรอนงค์  สุหงษ์ษา
34. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์เทียน
35. เด็กชายอาทิตย์  ชูทอง
36. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
37. เด็กชายอิทธิพล  พันธุ์ไม้
38. เด็กหญิงเกวลิน  ภูมิกองแก้ว
39. เด็กชายเกษมศักดิ์  สว่างใจ
40. เด็กชายไชยภพ  นามสอาด
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
3. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
4. นายสมศักดิ์  จำศิล
5. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
6. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 1. เด็กชายนวพล   เกิดผล
 
1. นางสาวนันทพร  แก่นคิรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  โมกขันธ์
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงกนกพร  เรือนปัญจะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  อุปเท
3. เด็กชายซอย  ตะเกียล
4. เด็กหญิงญาณิศา  คันทา
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  พลแก้ว
6. เด็กหญิงธัญชนก  เพียประเสริฐ
7. เด็กหญิงนัฐธิพร  ครสิงห์
8. เด็กหญิงปณพร  บุญแพ
9. เด็กหญิงปิยฉัตร  เศรฐรา
10. เด็กหญิงปิยนุช  คุ่ยสุข
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไกรนอก
12. เด็กหญิงพงวลี  พันธ์ตู้
13. เด็กหญิงพรรณวลี  พันธ์ตู้
14. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจือจันทร์
15. เด็กหญิงยลธิดา  ศรีผาย
16. เด็กหญิงวิภาพร  เสนารักษ์
17. เด็กหญิงศศิภา  เกษดี
18. เด็กหญิงศิริลาวัลย์  ทับทิม
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  สร้อยสวัสดิ์
20. เด็กชายสรวิชญ์  ชฎาจิตร
21. เด็กชายสาสตราวุธ  สิทธิ์พรมมา
22. เด็กหญิงสุวนันท์  สีหาวัตร
23. เด็กหญิงหนาด  หนืน
24. เด็กชายอนุวัฒน์  คุ่ยสุข
25. เด็กหญิงอภิญญา  อยู่เชียร
26. เด็กหญิงอรวรรณ  ครู่กระโทก
27. เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  พิจิตตกุล
28. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิสาร
29. เด็กหญิงเพลงพิณ  วรรัตน์
30. เด็กหญิงโสภิดา  จามากูล
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
2. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
3. นางสาวลัดดา   วงษ์ตุ้ม
4. นางสาววรางคณา  ทะคำ
5. นางสาวเอมอร  ฟองสมุทร์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
2. เด็กชายชาคริต  เกตสันเทียะ
3. เด็กชายบรรพต   พวงทอง
4. เด็กชายปรเมธ   หวังช่วยกลาง
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วลือ
7. เด็กชายภัทรพล   ก่อพรศรีสง่า
8. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
3. นายประวิทย์  คำพุ่ม
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายณัฐพล  ทาสีดำ
2. เด็กชายติณณภพ   พลแก้ว
3. เด็กหญิงปิยดา  ศรีอ่ำ
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คงเสือ
5. เด็กหญิงพลอยไพริน  นาคสูงเนิน
6. เด็กชายวรกันต์  รสหอม
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตับกลาง
8. เด็กหญิงสุจารียา  ไขสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
3. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกง 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  สายคง
3. เด็กหญิงปภานัน  เกตุสุวรรณ์
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุริยา
5. เด็กหญิงพิยดา  ศิริไพศาล
6. เด็กหญิงสุพรรณี  สวัสดิ์ศรี
 
1. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
2. นางสาวนิภาภรณ์  ชัชวาลย์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตาปูน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กอเสนาะรส
2. เด็กหญิงชิดชนก  ประชุมกิจ
3. เด็กหญิงปนัดดา  สนั่นรัมย์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  พุกกะ
5. เด็กหญิงรักษณาลี  ฉลาดรบ
6. เด็กหญิงรัตน์ติการ  บุญช่วย
7. เด็กหญิงลักษมณ  ขันคำ
8. เด็กหญิงวรัญญา  จูยืนยง
9. เด็กหญิงวิธิดา  ธนูศร
10. เด็กหญิงสีใหม่  วันทอง
11. เด็กหญิงอัญชลี  วงษ์ธานี
12. เด็กหญิงอารยา  อุ่นสาลี
13. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สมบัติ
14. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ชูเมือง
 
1. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม
2. นายสุภัทรชัย  กระสินหอม
3. นางสาวลัดดา   วงษ์ตุ้ม
4. นางสาวอัญชลี  แสงขำ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิลพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุปผาพ่วง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กฤตศิลป์
4. เด็กหญิงปวรพิชญ์  เพ็ชร์สิงห์
5. เด็กหญิงปิยะพร  รางแดง
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรรมสุรักษ์
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โพธิ์มี
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพิทักษ์
9. เด็กหญิงสุธิสา  เจริญพร
10. เด็กหญิงสุพิชญา  นุชมา
11. เด็กหญิงสุพิชฒา  ภูน้ำต้น
12. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แตงเจริญ
13. เด็กหญิงเบญญาภา  พันหาบ
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นายอภิสิทธิ์  ถนอมกาย
3. นางสาวปฐมาพร  ยอดบุญ
4. นางรัตนา  เนียมวีระ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แจ้งจิตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็งแสง
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  ยุบลำ
4. เด็กหญิงสุนันท์  คงสมทอง
5. เด็กชายอาทิตย์  พม่า
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
2. นางสาคร  ธงศิลา
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธัญกร
2. เด็กชายกฤษฎา  แล่งสนาม
3. เด็กชายกำพล  วารี
4. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
5. เด็กชายจิราภัทร  เสริมเผือก
6. เด็กชายธนกร  โคติวัน
7. เด็กหญิงธาราทิพย์  ต๊กควรเฮง
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนคำ
9. เด็กชายธีรเดช  คันทา
10. เด็กชายนครินทร์  นาคะหงษ์
11. เด็กหญิงนันทวดี  สายบุญมา
12. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ์
13. เด็กชายนิพัฒน์  งามประเสริฐ
14. เด็กชายนิรัชพร  สืบตระกูล
15. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทายนอก
16. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
18. เด็กชายภูวนาท  อรไชย
19. เด็กหญิงรัชนก  ตามแต่รัมย์
20. เด็กหญิงลลิตา  กลีบพุดซา
21. เด็กชายวุฒิพงศ์  โคกราม
22. เด็กหญิงสุกัญญา  การสร้าง
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  ติสูงเนิน
24. เด็กหญิงสุภัสสร  ลาภมาก
25. เด็กชายอัครเดช  พิมพ์ดี
26. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ำ
27. เด็กหญิงเกวลิน  ฉัตรกระโทก
 
1. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
2. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
3. นางสาวนารา  นิลนันท์
4. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
5. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐติพงษ์  น้อยขัน
2. เด็กชายณัฐพล  คงถึง
3. เด็กชายภควัต  จอมเกาะ
4. เด็กชายภูมิศักดิ์  สนธิหา
5. เด็กชายศิรภัทร  สุริวงษ์
6. เด็กชายอธิป  ศรีบุศราคัม
 
1. นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต์
2. นายอภิชาติ  พลอยขุนทด
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายทศพร  เข็มงาม
2. เด็กชายธนภัทร  เจริญศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  เสนาเมือง
4. เด็กชายปฐวิกานต์  อินทร์เฟือย
5. เด็กชายมงคล  แสงจันทร์
6. เด็กชายศุภกิจ  ประกอบผล
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางตีรนันท์  ใจทะวงค์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายธนกร  แพงคำฮัก
2. เด็กชายนัทธพงค์  แขมคำ
3. เด็กชายนุกรณ์  สิงห์คา
4. เด็กชายภาณุพงษ์  มณีแสง
5. เด็กชายรัฐพล  ชอบลำ
6. เด็กชายสนธยา  ทองเพ็ง
7. เด็กชายสุทธิกร  สีผักแว่น
8. เด็กชายอัจฉริยะ  กรรเชียง
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
2. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทินภัทร  ขำเที่ยง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภัยนิราศ
3. เด็กหญิงอรดี  กงชุน
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ธานี
2. เด็กหญิงมินตรา  ชมภูพื้น
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุณนาม
 
1. นางนุศรา  โมราบุตร
2. นางสาวเนติกาญจน์  ปักษาศร
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาญชัย  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงอรอุษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
 
82 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมสุดใจ
2. เด็กหญิงพฤกษา  กันดีลัง
 
1. นางสาวชโลธร  บรรเทาทุกข์
2. นางกำไลทิพย์  รักษารมย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุทัยกัน
2. เด็กหญิงพัชรพร  หยั่งถึง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นาคคูบัว
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงปวีณา  เกื้อจรูญ
2. เด็กชายเจษฎา  พิศนอก
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
85 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำเขียว
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  โขขุนทด
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายธนพงษ์  ทาอูด
2. เด็กชายธีรภัทร  อุบานนท์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  นาคเสวก
2. เด็กชายศรัณยู  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 1. เด็กชายกฤษนัย  บุญนาค
2. เด็กชายพัชรพล  กำเนิดพันธ์
 
1. นางสาวนุชสิรินัน  อัครยุทพนธ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพลู 1. เด็กชายพงศ์ธร  เร่งกิจ
2. เด็กหญิงสวรินทร์  คำลือ
 
1. นางสาวเยาวนิจ  มุกดา
2. นางสาววีรวรรณ  คงปาน
 
90 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนราธร  รัตนะ
2. เด็กหญิงสุพรรณทิพย์  ศิริพานิช
 
1. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  สถิรวัฒนากร
2. เด็กชายสมศักดิ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
2. นายจักรพงษ์  สมบูรณ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงทาริกา   จิตต์สนธิ์
2. เด็กหญิงอัณฑิตา   โคจำนงค์
 
1. นางสาคร  อินธิราช
2. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
3. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายจารุเดช  เจิมกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเดช
3. เด็กชายเอกราช  วังข้อกลาง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
95 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธันวา  แฝกหอม
2. เด็กชายนพพล  แขมนก
3. เด็กชายศุภกิตติ์  หามาลา
 
1. นางสาวสุวิภา  วงษ์แสง
2. นางสาคร  อินธิราช
 
96 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สว่าง
2. เด็กหญิงวาสนา  มุ่งกลาง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณโน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายประณต  พูนทวี
2. เด็กชายประณต  พูนทวี
3. เด็กชายอิสระ  ตาสุวรรณ์
 
1. นายธงชัย  ศรีทา
2. นางสาวจตุพร  ดวงสูงเนิน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 1. เด็กชายประธาน  คำมีสิทธิ์
2. เด็กชายปราณนท์  เงินเร็ว
3. เด็กชายรัชชานนท์  มีทรัพย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ผาน้อย
2. นางลักขณา  ผงด้วง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายกฤษณะ  นวมพันธุ์
2. เด็กชายชาตรี  พุแค
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมวงษ์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายปยุต  ศรีรงค์
2. เด็กหญิงพัทรินทร์  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงอรอุมา  เล็กมณี
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
2. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกกรุง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์คำภา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงนัฐธรากร  สิริปิยสมบูรณ์
4. เด็กหญิงวรรณิภา  เกษี
5. เด็กหญิงสิรินทร  อุ่นชะลี
6. เด็กหญิงสุพิชฌา  กองขุนจันทร์
 
1. นางรุุ่งอรุณ  โกเมศร์
2. นางอารีย์ทิพย์  ศรีคำบล
3. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แก้วโพธิ์น้อย
2. เด็กหญิงธนัญชพร  คำชมพู
3. เด็กหญิงรุจิรา  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หวลจันทึก
5. เด็กหญิงสุนันทา  จันตา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นางยุพิน  ภาษยะวัตร
3. นางพรรณพร  เสริมศรี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ประแดงแก้ว
2. เด็กหญิงปกรณัฐ  เขียวสมบูรณ์
3. เด็กหญิงรติกุล  แสงบุญรำ
 
1. นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กชายธนภัทร  จันโพงาม
2. เด็กชายรัตสถิตย์  แสงตะวัน
3. เด็กชายศราวุฒิ  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญนาง
2. นางสาวกุลสตรี  โชติวิวัฒน์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กหญิงญาณิดา  อุทกเขียว
2. เด็กหญิงวิทาดา  ชันเพ็ชร์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันมวย
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. นางสาวนพรัตน์  ฐิติกาล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายตะวัน  ฉิมยาม
2. เด็กหญิงภัสสร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวนารีรัตน์  พุกพิกุล
2. นางสาวพรกมล  สุบิน
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรา  สมสาย
2. เด็กหญิงพัชรี  สมสาย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วัมแก้ว
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
2. นางสาวสุภารัตน์  ทูลพิรัตน์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  หมู่หัวนา
2. เด็กชายสหรัฐ  กลิ่นพยอม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  โมกขศักดิ์
 
1. นางสาวพลอยนภัส  แก้วจรัสวงษา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  สุริวงษ์
2. เด็กหญิงชิดชนก  มณีนาค
3. เด็กหญิงอนิสา  สุวรรณ์ทา
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีทา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โมกขศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลนัส  ชาวนาแปน
3. เด็กหญิงพจรินทร์  สุขกะสัน
 
1. นางสาวรุจิรา  อินทร์มณี
2. นางสุภารัตน์  ดอกมะสังข์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กหญิงปรียานุช  โบตเกต
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  ภูสุรินทร์
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางรภัสสา  ราชโส
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 1. เด็กชายนรินธรณ์  ท้วมเลี้ยง
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปาอ้วย
3. เด็กหญิงสัตตบุษย์  วิชัย
 
1. นายสกุลชาติ  เรืองทรัพย์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บูรคา
2. เด็กหญิงอรกัญญา  คันที
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์สว่าง
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นายพนม  เปียสกุล
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงเพิง
2. เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงสะวีหรา  หนิมพานิช
 
1. นางสาวสมรักษ์  สุขสำราญ
2. นายวิเชียน  แสงแดง
 
115 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 1. เด็กชายถลัชนันท์  สุนทรแสง
2. เด็กชายธนชาติ  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองติ่ง
 
1. นางศิริพร  ถากา
2. นางขวัญเรือน  มาสำราญ
 
116 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงรัชณิล  สังข์รอด
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สถาพร
3. เด็กหญิงศิรินภา  อังกุล
 
1. นางสาวพัชรี  จันทง
2. นางสาวศรีรุ้ง  ศรีสุวรรณ
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายทศพร  กันดีลัง
2. เด็กชายธนภัทร  เจริญศรี
3. เด็กชายอดิศร  แก้วขุนทด
 
1. นางนภเกตน์  เชียงทอง
2. นางมาลัย  พรสินชัย
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กชายศุภชัย  อุ่นจิตร์
2. เด็กหญิงสุจินดา  สันดา
 
1. นางยุวดี  สุกใส
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายจิตวัต  อรุณการ
2. เด็กหญิงอริษา  จันอรุณ
 
1. นางพัชรี  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายยงยุธ  แพขุนทด
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กชายศิลป์  อัศวจิตรานนท์
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาวจีรวรรณ  โสป่าสัก
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กชายอาทิตย์  ปล้องมะณี
 
1. นางสาววรามน  บุญเจริญ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กชายสมเกียรติ  วงษ์ธนูศิลป์
 
1. นางณัฐวรารัตน์  ละออจันทร์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงตะวัน  ลุนจักร
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงประภาศิริ  หมั่นป้อม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โฆเศษ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เกื้อกูล
5. เด็กหญิงสุรำพา  คุ้มทรัพย์
 
1. นางจันทนา  อำพร
2. นางสาวยุพาวรรณ  กันภัย
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  น้อยเกิด
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีนัครินทร์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายมงคล  อ่อนชั่ง
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายภาณุเดช  เอื้อสลุง
 
1. นายอนุชาติ  เพ็งกลั่น
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมณฑิราลัย  บุญท้วม
 
1. นางสาวสุนิสา  นามเจริญ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงปนิสา  พวงพันธุ์
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ผาสุข
 
1. นายสมเกียรติ  กันยาวงศ์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กชายจักรพรรณ  ปิ่นเงิน
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  มีธุ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชนะบุญ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1. เด็กชายปฏิภาณ  คำนัน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมใจ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วจันทึก
 
1. นางสาวสาวิตรี  แข็งแรง
2. นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุรี
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กหญิงนภสร  ทองสง่า
2. เด็กหญิงพิมพ์ผภา  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายสันติ  บัวกุล
 
1. นางรัตนาพร  โคกเทียน
2. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุรีการาม 1. เด็กชายจำเริญ  จูเจ็ก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสง
3. เด็กชายอัครพล  ร่มลำดวน
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางภูริชญา  ผสม
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะปราง 1. เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์พารี
2. เด็กชายอาทิตย์  กันยามาศ
3. เด็กชายเมธา  สระแก้ว
 
1. นายนิโรจน์  บุบผาชาติ
2. นางจันทนา  อำพร
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 1. เด็กชายชัยนันท์  จำซุย
2. เด็กชายธีรพงศ์  ดาราภูมิ
3. เด็กชายไพรวัลย์  สิงคำพุด
 
1. นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ส้มเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศิรินภา  ราชชมภู
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประดิษฐ์แสง
 
1. นางสาวนันทพร  เทศาพรหม
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 1. เด็กชายภากร  เรียนปัญญา
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  นาคศรี
 
1. นางมณีรัตน์  เกษมดาย
2. นางสาวสายใจ  เรียงไร
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1. เด็กชายปัญจพล  การรุ่งเรือง
2. เด็กชายหาน  มาโอ
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
2. นายอภิษฏา  เอกจันทึก
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กชายปัณณศรณ์  มหาศิรินิธิสิน
2. เด็กชายวัธนชัย   ภูศรี
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย
2. นางสาวกัญญาภรณ์  สีนินทิน
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีเชียงพิมพ์
2. เด็กหญิงศิริมา  พันธุ์เผือก
3. เด็กชายศิวกร  คุ้มครอง
 
1. นางสาวจินตนา  เย็นทรวง
2. นางสาวอาภัสรา  เพ็ญริยะ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กชายวุฒิกร  จันทะบูรณ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วดอน
3. เด็กชายเจตรินทร์  งามประเสริฐ
 
1. นายสฤษฎิ์  จิตนอก
2. นางสาวปรียาภรณ์  แสวงพันธ์