หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวาทิน บัวแสงโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์ ใจสุทธิโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุวลักษณ์โรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวาทิน บัวแสงโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์ ใจสุทธิโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุวลักษณ์โรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวาทิน บัวแสงโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์ ใจสุทธิโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุวลักษณ์โรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวาทิน บัวแสงโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์ ใจสุทธิโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุวลักษณ์โรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวาทิน บัวแสงโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์ ใจสุทธิโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุวลักษณ์โรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสถาพร พิมพ์พาศรีโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวอุษา บุญชูโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ วรรณบุตรโรงเรียนบ้านมณฑลกรรมการ
3. นายบังคม ชมภูคำโรงเรียนวัดบางปรือกรรมการ
4. นายธีรพล เพียรเพ็งโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา ผากำเนิดโรงเรียนบ้านโขดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา บุญชูโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ วรรณบุตรโรงเรียนบ้านมณฑลกรรมการ
3. นายบังคม ชมภูคำโรงเรียนวัดบางปรือกรรมการ
4. นายธีรพล เพียรเพ็งโรงเรียนวัดคิรีวิหารฯกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา ผากำเนิดโรงเรียนบ้านโขดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯประธานกรรมการ
2. นายเบญจมะ สัมมาโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
3. นางพยอม แสงทองเจริญโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
4. นางยวงรัตน์ สามัญโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางปาหนัน ปาลสุขโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยากรรมการ
6. นางยุวรี มนต์เนรมิตโรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
7. นางกุลฤดี อิ่มคุ้มโรงเรียนวัดบุปผารามฯกรรมการ
8. นางลักษณา คงพริ้วโรงเรียนวัดหนองคันทรงกรรมการ
9. นางวารี ศรีกระจิบโรงเรียนบ้านไร่ป่ากรรมการ
10. นางวรรณา มณีเพชรโรงเรียนวัดแหลมกลัดกรรมการ
11. นางสาวพรรรณทิพา ดีหลายโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางณัชชา พาดีโรงเรียนวัดวังกรรมการ
13. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯประธานกรรมการ
2. นายเบญจมะ สัมมาโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
3. นางพยอม แสงทองเจริญโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
4. นางยวงรัตน์ สามัญโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางปาหนัน ปาลสุขโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยากรรมการ
6. นางยุวรี มนต์เนรมิตโรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
7. นางกุลฤดี อิ่มคุ้มโรงเรียนวัดบุปผารามฯกรรมการ
8. นางลักษณา คงพริ้วโรงเรียนวัดหนองคันทรงกรรมการ
9. นางวารี ศรีกระจิบโรงเรียนบ้านไร่ป่ากรรมการ
10. นางวรรณา มณีเพชรโรงเรียนวัดแหลมกลัดกรรมการ
11. นางสาวพรรรณทิพา ดีหลายโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางณัชชา พาดีโรงเรียนวัดวังกรรมการ
13. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯประธานกรรมการ
2. นายเบญจมะ สัมมาโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
3. นางพยอม แสงทองเจริญโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
4. นางยวงรัตน์ สามัญโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางปาหนัน ปาลสุขโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยากรรมการ
6. นางยุวรี มนต์เนรมิตโรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
7. นางกุลฤดี อิ่มคุ้มโรงเรียนวัดบุปผารามฯกรรมการ
8. นางลักษณา คงพริ้วโรงเรียนวัหนองคันทรงกรรมการ
9. นางวารี ศรีกระจิบโรงเรียนบ้านไร่ป่ากรรมการ
10. นางวรรณา มณีเพชรโรงเรียนวัดแหลมกลัดกรรมการ
11. นางสาวพรรรณทิพา ดีหลายโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางณัชชา พาดีโรงเรียนวัดวังกรรมการ
13. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเท่ห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเท่ห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเท่ห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่กรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเท่ห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
6. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายชะเอม ชวลิตชัยชาญโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ พูลกสิศรีโรงเรียนบ้านตามางฯกรรมการ
4. นางวรรณพร ศิลาชัยโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
7. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
8. นางสุธิดา โกศลานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
9. นายจุฑาฤทธิ์ จันทองแท้โรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
10. นางประไพ อุปเทห์โรงเรียนบ้านเนินตะบกกรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ ตรีลาภีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
12. นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนเฮียงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
13. นางสาวรภัทรธรณ์ ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
7. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมฯรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สัมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล นพเก้าโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ นามโคตรโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา สุโนโรงเรียนวัดแหลมหินกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ลัดลอยโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ลัดลอยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวราตรี ชวนกระโทกโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ สมมาโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวษุศรินทร์ กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
10. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
11. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
5. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง ๖ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง ๖ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง ๖ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านไม้รูดฯรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ โภคสมบัติโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลรองประธานกรรมการ
4. นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นายอนุชิต แก้วเสมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่กรรมการ
6. นายโกวิท โกเทวิปูโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนเพียงหลวง๖ ฯกรรมการ
8. นายชูศักดิ์ ปันต๊ะโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
9. นางสาวลัดดา สังเวียนทองโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
10. นางอุไรวรรณ ถาวะโรสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี โกศาคารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัชรา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวเมธิญา ยามดีโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณี โกศาคารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัชรา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวเมธิญา ยามดีโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณี โกศาคารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัชรา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นางสาวเมธิญา ยามดีโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
4. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี โกศาคารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
5. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณี โกศาคารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ ท่าพริกโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
5. นางสุภัทรา เวชสรรเสริญโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี โกศาคารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางอัชรา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณี โกศาคารข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
3. นางอัชรา โตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
4. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
5. นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ สระชมภูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
4. นางสาวเมธิญา ยามดีโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางสาวปัทมา พุ่มชัยโรงเรียนวัดประณีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ สระชมภูโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุขโรงเรียนวัดฆ้อกรรมการ
4. นางสาวเมธิญา ยามดีโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ต้อยยาตีโรงเรียนบ้านปะอาประธานกรรมการ
2. นายเรืองเวช ขาวสนิทโรงเรียนบ้านฉางเกลือฯกรรมการ
3. นายเจน ตั้งคงเจริญชัยโรงเรียนบ้านฉางเกลือฯกรรมการ
4. นายบำรุง กุมภะโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
5. นายกุศล ชำปฏิโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
6. นายพิสิทธิ์ จันทร์หอมโรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯกรรมการ
7. นายวรวิทย์ โก้จันทึกโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นายจำเนียร เจริญกิจโรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
9. นางอมรา เดชกัลยาโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลางกรรมการและเลขานุการ
10. นางอรุณี อักษรหรั่งโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชวภณ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านเปร็ดในประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ มนต์ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชยานนท์ มนตรีโรงเรียนวัดแหลมมะขามฯกรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกรโรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯกรรมการ
5. นางอุทัย มีคุณโรงเรียนวัดวิเวกวรารามฯกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ เข็มเพชรโรงเรียนวัดวิเวกวรารามฯกรรมการ
7. นายนิรันต์ กุมภะโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นายธวัช สัมมาโรงเรียนวัดวรุณดิตถารามกรรมการ
9. นายนิรันดร์ จันมีโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
10. นายชินพงษ์ คงคาไหวโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
11. นายยงยุทธ เมืองจินดาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
12. นางจิดาภา แสงจันทร์โรงเรียนวัดวิเวกวรารามฯกรรมการและเลขานุการ
13. นางดวงมณี กสิพร้องโรงเรียนวัดเสนาณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ กะไชยวง์โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯประธานกรรมการ
2. นางทรรศกมล ชะนาโรงเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวรารามฯกรรมการ
3. นางสาคร พรมฤทธิ์โรงเรียนวัดคลองขุดกรรมการ
4. นางจิราพร โพธิ์สลักโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯกรรมการ
5. นางสาวนภาพร แพทย์พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
6. นางสุมาลี กระจ่างแจ้งโรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการ
7. นางมณฑลี พ่อค้าโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณโรงเรียนบ้านดอนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ระยันต์โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯกรรมการ
3. นางระพี โภคสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
4. นายบรรจบ จินดาวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางสาววัชรี บุญลาภโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริงประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสิอส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริงฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษวัดวัง(กิ่ม-บุญอยูาอุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริงฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
17. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวสุรชัย วิรัติสกุลสพป.ตราดกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
7. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ฯกรรมการ
8. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
9. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
10. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
11. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
12. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
13. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
14. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
15. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
16. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
17. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
18. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
3. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
5. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
6. นางสาวสุรชัย วิรัติสกุลสพป.ตราดกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
8. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
9. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
10. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
11. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
13. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
14. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
15. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกกรรมการ
16. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
17. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
18. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวังฯกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณัฐภัทร ทวีผลโรงเรียนวัดพนมพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพรรณ แสงนาโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ดาราพงษ์โรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
4. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิงโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริงฯกรรมการ
6. นายมานะ ชลาลัยโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
7. นางสาวธีรพันธ์ อิ่มอุไรโรงเรียนคลองขวางกรรมการ
8. นางนันทพร บุญเกิดโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
9. นายอนุพงษ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ นามเกียรติโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการ
11. นางสาวปาณิสรา ปานทีโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนากรรมการ
12. นางสาวพิสมัย ไชยบัวแดงโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
13. นางสาวรษิกา แสงกลิ่นโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นายวินัยธร ปราบวงษาโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
15. นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
16. นายทศพล ถนอมพงษ์โรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
17. นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่อุทิศ)กรรมการ
18. นายสุรชัย วิรัติสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกรรมการ
19. นางสาวเกศริน กูลนราโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายประศาสน์ เกตุบรรเทิงโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ณรินทร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ บุตรวงศ์โรงเรียนวัดตาพลายกรรมการ
4. นายขนก ประทุมชาติโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
5. นายนายปริญญา อุนาสีโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์กรรมการ
6. นางสาวอุบลรัตน์ ลิงสาโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายประศาสน์ เกตุบรรเทิงโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ณรินทร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ บุตรวงศ์โรงเรียนวัดตาพลายกรรมการ
4. นายขนก ประทุมชาติโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
5. นายปริญญา อุนาสีโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์กรรมการ
6. นางสาวอุบลรัตน์ สิงสาโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายประศาสน์ เกตุบรรเทิงโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ณรินทร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านคลองพร้าวกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ บุตรวงศ์โรงเรียนวัดตาพลายกรรมการ
4. นายชนก ประทุมชาติโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
5. นายปริญญา อุนาสีโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์กรรมการ
6. นางสาวอุบลรัตน์ สิงสาโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา พยาเวชโรงเรียนวัดวังประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
3. นางเกษทิพ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ภู่มณีโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นางสุขศรี นพวรรณโรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พยาเวชโรงเรียนวัดวังประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ เสือส่วยโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องกรรมการ
3. นางเกษทิพ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ภู่มณีโรงเรียนบ้านคลองประทุนกรรมการ
5. นางสุขศรี นพวรรณโรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร เจริญกิจโรงเรียนวัดคลองขุดประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ทัศวิลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
3. นางภัคจิรา คงอุดมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายไพบูลย์ คณาญาติโรงเรียนบ้านปะเดากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เจริญกิจโรงเรียนวัดคลองขุดประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ทัศวิลโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
3. นางภัคจิรา คงอุดมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายไพบูลย์ คณาญาติโรงเรียนบ้านปะเดากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ วรสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัฒนา สมบัติบูรณ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ห้องศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงกรรมการ
3. นางสาวผกากรอง โตสติโรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ขาวสนิทโรงเรียนอนุบาลตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวสาเก เอี่ยมวิลัยโรงเรียนบ้านคลองมะขามกรรมการ
3. นางบังอร วิกรมคุณาพรโรงเรียนวัดประณีตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอัชญา ศรีนารางโรงเรียนคลองขวางประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ มัดถาปะ่โทโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางจรรยา วรรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ เพียววงษาโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิตติ สกุลสันติพรโรงเรียนวัดแหลมมะขามฯประธานกรรมการ
2. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นายธนาธิป โชคดีวัฒนาโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ชื่นชมโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายจรัญ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
7. นายพงศ์พันธ์ นิลฉวีโรงเรียนวัดเสนาณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสกุณา วรวิทยาทรโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯรองประธานกรรมการ
2. นางสุจิราพร อยู่ระโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
3. นางสาวกรุณา งาเจือโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานกรรมการ
4. นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนาโรงเรียนวัดคีรีศรีสาครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิตติ สกุลสันติพรโรงเรียนวัดแหลมมะขามฯประธานกรรมการ
2. นายอิศรา โกมลโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่กรรมการ
3. นายธนาธิป โชคดีวัฒนาโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ชื่นชมโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายจรัญ วิสุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯกรรมการ
7. นายพงศ์พันธ์ นิลฉวีโรงเรียนวัดเสนาณรงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สุนัติโรงเรียนบ้านไร่ป่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ทองมากโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
3. นางปรีดารัตน์ พรหมพะเนาว์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เสนาะสันต์โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลางกรรมการ
5. นางอาริสา พลอยงามโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนิตยา สุนัติโรงเรียนบ้านไร่ป่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ทองมากโรงเรียนบ้านดอนสูงกรรมการ
3. นางปรีดารัตน์ พรหมพะเนาว์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เสนาะสันต์โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลางกรรมการ
5. นางอาริสา พลอยงามโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอโนทัย บูรณะภักดีโรงเรียนบ้านเปร็ดในประธานกรรมการ
2. นางอำนวยทิพย์ พรพรหมธาดาโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
3. นางสาวนัตรัตน์ วรสิงห์โรงเรียนวัดแหลมมะขามฯกรรมการ
4. นางอาริสา พลอยงามโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอาริสา พลอยงามโรงเรียนวัดบางปิดล่างฯประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย บูรณะภักดีโรงเรียนบ้านเปร็ดในกรรมการ
3. นางอำนวยทิพย์ พรพรหมธาดาโรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
4. นางสาวนัตรัตน์ วรสิงห์โรงเรียนวัดแหลมมะขามฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา รัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณา วรรณราศรีโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางอุทัย มีคุณโรงเรียนวัดวิเวกวรารามกรรมการ
4. นางสาวศิตาวรรณ ดวงนภาโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่กรรมการ
5. นางสาริณี แถวพันธ์โรงเรียนบ้านบางเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา รัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณา วรรณราศรีโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางอุทัย มีคุณโรงเรียนวัดวิเวกวรารามกรรมการ
4. นางสาวศิตาวรรณ ดวงนภาโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสาริณี แถวพันธ์โรงเรียนบ้านบางเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพร ฤกษ์สหกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ แพทย์พิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุนีย์ สัมมานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ตราดกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ หอยสังข์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวปรีดา ถนอมวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร ฤกษ์สหกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ แพทย์พิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุนีย์ สัมมานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ตราดกรรมการ
4. นางคนึงนิตย์ หอยสังข์โรงเรียนบ้านเนินตาลกรรมการ
5. นางสาวปรีดา ถนอมวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศิริรัตน์ สุนทวนิคโรงเรียนอนุบาลสว่างไสวประธานกรรมการ
2. นางสุดา สุดเจริญโรงเรียนอนุบาลจุติพรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกรโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา วาทีโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางพัชรี คงชาตรีสพป.ตราดกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี กิจวิริยะโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
7. นางแจ่มจันทร์ โภคสมบัติโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
8. นางนิชาภัทร วิสุทธิแพทย์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
9. นางกัญญาภัทร แดงแพงโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
10. นางสาวทิพวรรณ หงษ์เจริญโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
11. นางสาวบุญรักษา คุ้มปลีโรงเรียนวัดแหลมมะขามกรรมการ
12. นางปัทมา ศิลปะระสารโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
13. นางรัตนา นุดสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรสพป.ตราดกรรมการ
15. นายพิมล ท่าพริกสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิริรัตน์ สุนทวนิคโรงเรียนอนุบาลสว่างไสวประธานกรรมการ
2. นางสุดา สุดเจริญโรงเรียนอนุบาลจุติพรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกรโรงเรียนชุมชนแหลมงอบกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา วาทีโรงเรียนบ้านคลองจากกรรมการ
5. นางพัชรี คงชาตรีสพป.ตราดกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี กิจวิริยะโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
7. นางแจ่มจันทร์ โภคสมบัติโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
8. นางนิชาภัทร วิสุทธิแพทย์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
9. นางกัญญาภัทร แดงแพงโรงเรียนบ้านสระใหญ่กรรมการ
10. นางสาวทิพวรรณ หงษ์เจริญโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
11. นางสาวบุญรักษา คุ้มปลีโรงเรียนวัดแหลมมะขามกรรมการ
12. นางปัทมา ศิลปะระสารโรงเรียนวัดสลักกรรมการ
13. นางรัตนา นุดสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกฯกรรมการ
14. นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรสพป.ตราดกรรมการ
15. นายพิมล ท่าพริกสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ แสงวิเชียรโรงเรียนวัดสลักประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ตรี ลิ้มสุขสันติ์โรงเรียนอนุบาลเกาะช้างกรรมการ
3. นางกัญญา มุสิกาโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ แสงวิเชียรโรงเรียนวัดสลักประธานกรรมการ
2. นางสุพิญญา นุ่มนามโรงเรียนบ้านปะอากรรมการ
3. นางบูรณ์นรา กณิกนันต์สพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวราตรี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เดชกัลยาโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
3. นางอนุ แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวราตรี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เดชกัลยาโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
3. นางอนุ แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวราตรี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เดชกัลยาโรงเรียนวัดบางปิดล่างกรรมการ
3. นางอนุ แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวยินดี อุปเท่ห์โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา เชวงชุติรัตน์โรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอโรงเรียนคลองขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมาริษา แพทย์พิทักษ์โรงเรียนวัดไทรทองประธานกรรมการ
2. นางสุริยา นรินทรโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาฯกรรมการ
3. นายธีรวัจน์ ลัยวลักษณ์โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนายชานุวัฒน์ สุดสาครโรงเรียนวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย วิสุทธิแพทย์โรงเรียนวัดวังกรรมการ
3. นางประยงค์ นุ่มหนูโรงเรียนวัดสลักกรรมการ
4. นางพัฒน์ชญา คงคาสุวรรณสพป.ตราดกรรมการ
5. นางอุรา ไชยมนตรีโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนายชานุวัฒน์ สุดสาครโรงเรียนวัดน้ำเชี่ยวประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย วิสุทธิแพทย์โรงเรียนวัดวังกรรมการ
3. นางประยงค์ นุ่มหนูโรงเรียนวัดสลักกรรมการ
4. นางพัฒน์ชญา คงคาสุวรรณสพป.ตราดกรรมการ
5. นางอุรา ไชยมนตรีโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายลือชัย จามลิกุลโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขชัย รัตนพิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสำเริง รองในเมืองสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายลือชัย จามลิกุลโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขชัย รัตนพิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสำเริง รองในเมืองสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายลือชัย จามลิกุลโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุขชัย รัตนพิทักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสำเริง รองในเมืองสพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ งามล้วนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์สิริ พื้นผลโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งกรรมการ
3. นางจินตนา กฤษณานุวัตรโรงเรียนวัดไทรทองกรรมการ
4. นางจันทรัตน์ พูลสระคูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯกรรมการ
5. นางกานต์สุดา พรามนุชโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ

นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ โทร 0845995015 e-mail : wisutthipaet@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]