หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานกรรมการคณะอำนวยการสนามแข่ง สพป.ตราด  
2 นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพร้าว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
3 นางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
4 นางเสาวลักษณ์ หอมแพน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5 นางสุพัตรา เรื่องขจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6 นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน  
7 นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด รองประธานกรรมการคณะอำนวยการสนามแข่งขัน  
8 นางสาวนันทิยา บัวตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด กรรมการอำนวยการสนามแข่งขัน  
9 นางบูรณ์นรา กณิกนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามแข่งขัน  
10 นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
11 นางสุณีย์รัตน์ วีระสุนทร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
12 นายสำเริง รองในเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด ประธาน กรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
13 นายวิจิตร สัมโย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
14 นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯ ประธานกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
15 นายประเมิน ทองพร่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระใหญ่ กรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
16 นายสำเริง รัตนเศียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาพลาย กรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
17 นายศักดิ์สิทธิ์ สุขกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษมสุข กรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
18 นางวัลลภา สังข์ผาด ศีกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
19 นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการและเลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
20 นายบุญเรือน ฉายศิริ ศึกนิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการและเลขานุการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
21 นางธัญญา ฉายศิริ ศึกนิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
22 นางมาริษา แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรทอง ประธานกรรมการกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
23 นายลือชัย จามลิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ กรรมการกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
24 นายชานุวัฒน์ สุดสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเชี่ยว กรรมการกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
25 นางพัฒน์ชญา คงคาสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด กรรมการกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
26 นางเสาวรี สามารถกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด กรรมการและเลขานุการกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
27 นางเสน่ห์ บุญชู ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.  
28 นางภารดี รัตนวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตราด กรรมการคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.  
29 นายเชวง อภิบาล ครุโรงเรียนอนุบาลตราด กรรมการคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.  
30 นางสาวสุวภา เรืองศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลตราด กรรมการคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.  
31 นางสาวเกศริน กูลนรา ครูโรงเรียนบ้านคลองจาก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.  
32 นายบุญมา ตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง ประธานกรรมการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
33 นางศิริวรรณ ห้องศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางเกลือฯ รองประธานกรรมการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
34 นางสาวอรทัย อัชฌานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบานดงกลาง กรรมการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
35 นายชานุวัฒน์ สุดสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวฯ กรรมการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
36 นางสาวกนกอร หงส์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประทุน กรรมการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
37 นายพิมล ท่าพริก ศึกนิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  
38 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ ศึกนิเทศก์ สพป.ตราด กรรมการกลุ่มกิจกรรมงานอาชีพ  

นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ โทร 0845995015 e-mail : wisutthipaet@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]