คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตราด สพป. ตราด 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองใหญ่ สพป. ตราด 87 ทอง 4
5 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพป. ตราด 85 ทอง 5
6 คลองขวาง สพป. ตราด 80 ทอง 6
7 บ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 75 เงิน 7
8 วัดท่าหาด สพป. ตราด 74 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 66 ทองแดง 9
10 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 65 ทองแดง 10
11 บ้านหนองบัว สพป. ตราด 65 ทองแดง 10
12 บ้านเกษมสุข สพป. ตราด 64 ทองแดง 12
13 มารดานุสรณ์ สพป. ตราด 64 ทองแดง 12
14 อนุบาลเกาะกูด สพป. ตราด 64 ทองแดง 12
15 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 63 ทองแดง 15
16 วัดช้างทูน สพป. ตราด 63 ทองแดง 15
17 อนุบาลจุติพร สพป. ตราด 63 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตราด สพป. ตราด 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงกลาง สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองขวาง สพป. ตราด 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 82 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านตากแว้ง สพป. ตราด 76 เงิน 5
6 บ้านเนินตาล สพป. ตราด 75 เงิน 6
7 วัดเสนาณรงค์ สพป. ตราด 72 เงิน 7
8 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 70 เงิน 8
9 บ้านมณฑล สพป. ตราด 68 ทองแดง 9
10 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 66 ทองแดง 10
11 วัดแหลมกลัด สพป. ตราด 63 ทองแดง 11
12 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 62 ทองแดง 12
13 คีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 61 ทองแดง 13
14 วัดบางปรือ สพป. ตราด - -
15 วัดบางปิดบน สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองขวาง สพป. ตราด 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่ง สพป. ตราด 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 82.50 ทอง 4
5 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 80.50 ทอง 5
6 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 77.50 เงิน 6
7 บ้านคลองประทุน สพป. ตราด 76.50 เงิน 7
8 บ้านเกษมสุข สพป. ตราด 71.50 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองขวาง สพป. ตราด 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองประทุน สพป. ตราด 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 67.60 ทองแดง 4
5 บ้านหนองบอน สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 77.60 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านเกษมสุข สพป. ตราด 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบอน สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัว สพป. ตราด 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองประทุน สพป. ตราด 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลตราด สพป. ตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 68 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองใหญ่ สพป. ตราด 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 87 ทอง 4
5 วัดคลองขุด สพป. ตราด 85 ทอง 5
6 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 84 ทอง 6
7 บ้านดงกลาง สพป. ตราด 83 ทอง 7
8 บ้านเนินตาล สพป. ตราด 82 ทอง 8
9 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 81 ทอง 9
10 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 88.67 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองสน สพป. ตราด 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเกาะกูด สพป. ตราด 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองขวาง สพป. ตราด 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัว สพป. ตราด 64 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนสูง สพป. ตราด 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบอน สพป. ตราด 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 78 เงิน 4
5 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 76 เงิน 5
6 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 75 เงิน 6
7 บ้านโป่ง สพป. ตราด 73 เงิน 7
8 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 71 เงิน 8
9 คลองขวาง สพป. ตราด 70 เงิน 9
10 บ้านเกษมสุข สพป. ตราด 70 เงิน 9
11 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 70 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสะพานหิน สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสลักเพชร สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. ตราด 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบอน สพป. ตราด - -
5 บ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตราด สพป. ตราด 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วงโสม สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 86 ทอง 4
5 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพป. ตราด 75 เงิน 5
6 บ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 73 เงิน 6
7 วัดคลองสน สพป. ตราด 65 ทองแดง 7
8 อนุบาลเกาะกูด สพป. ตราด 63 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสลักเพชร สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนสูง สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกษมสุข สพป. ตราด 86 ทอง 4
5 บ้านหนองบอน สพป. ตราด 83 ทอง 5
6 บ้านคลองจาก สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. ตราด 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไทรทอง สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเกลือ สพป. ตราด 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดินแดง สพป. ตราด 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสลักเพชร สพป. ตราด 83 ทอง 4
5 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสลักเพชร สพป. ตราด 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบอน สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองขวาง สพป. ตราด 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเกลือ สพป. ตราด 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปะเดา สพป. ตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินตะบก สพป. ตราด 84 ทอง 4
5 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 79 เงิน 5
6 บ้านคลองใหญ่ สพป. ตราด 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสะพานหิน สพป. ตราด 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลตราด สพป. ตราด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 92 ทอง 4
5 บ้านเนินตาล สพป. ตราด 85 ทอง 5
6 บ้านคลองประทุน สพป. ตราด 81 ทอง 6
7 บ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 77 เงิน 7
8 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง สพป. ตราด 74 เงิน 8
9 บ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 72 เงิน 9
10 บ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด 71 เงิน 10
11 บ้านมณฑล สพป. ตราด 67 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. ตราด 61 ทองแดง 12
13 ชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 58 เข้าร่วม 13
14 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด - -
15 บ้านเปร็ดใน สพป. ตราด - -
16 วัดคลองขุด สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินตาล สพป. ตราด 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลตราด สพป. ตราด 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 83 ทอง 4
5 วัดบางปรือ สพป. ตราด 82 ทอง 5
6 คีรีศรีสาครวิทยา สพป. ตราด 80 ทอง 6
7 บ้านโป่ง สพป. ตราด 72 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านตากแว้ง สพป. ตราด - -
9 วัดคลองสน สพป. ตราด - -
10 วัดบางปิดบน สพป. ตราด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน