รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1. เด็กชายบุรธัช  ทองบุญมา
2. เด็กชายพรพนา  บุญร่วม
 
1. นายสุวิทย์  เอกนิกร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 1. เด็กชายซอ  สุข
2. เด็กชายวัชรพล  เสนะกูล
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ทะนวนรัมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1. เด็กชายนัฐพล  มุกดา
2. เด็กชายอทิวัต  แสนบาล
 
1. นายบุญส่ง  บุญมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  สารีทอง
2. เด็กชายนัฐสพล  ทองปั้น
 
1. นายประจักษ์  สนยืน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  เขียวมรกต
2. เด็กชายพงษ์พัฒ  โนราช
 
1. นายสราวุธ  พัฒนะมาศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ธงพิน
2. เด็กหญิงศิลาพร  อำพร
3. เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข
4. เด็กชายโชคชัย  ผลาเกตุ
5. เด็กหญิงโสภา  บุญนาค
 
1. นางรสิตา  หารโสภา
2. นายเกรียงศักดิ์  ธนะวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงทิพย์รดา  หวังผล
2. เด็กหญิงปู  บุรี
3. เด็กชายอนุรักษ์  ธาตุดี
4. เด็กชายเจษฎา  หนองใหญ่
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พจนสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์  ใจสุทธิ
2. นายอัฐฑพัฒน์  อภิบาลศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที
2. เด็กชายธนาพัฒน์   บัวพันธุ์
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางยวงรัตน์  สามัญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายพฤทธิ์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงสมล  โชติเสวตร์
 
1. นางยวงรัตน์  สามัญ
2. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงพรรยุพา   ทรัพย์เมือง
2. เด็กชายอัครชัย  เเสนศรี
 
1. นางมลลิกา   บุญศรีกุล
2. นางอมรรัตน์   จิตรจันทึก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายเสือ  ส่ง
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงนิลมณี  อำพล
 
1. นายบรรจบ  จินดาวงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงลับยิม  ดี
 
1. นายบรรจบ  จินดาวงษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายเขียว  จุน
 
1. นางศิริรัตน์  ศุภนราพรรค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายเพชร  อินจรัญ
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คดพเนาว์
 
1. นายบรรจบ  จินดาวงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงลิ  ลองจวง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีลาภี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงเชียงใหม่  ทิด
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีลาภี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 1. เด็กหญิงทิพานันท์  นาสวน
2. เด็กหญิงสุรภา  รักษา
 
1. นางสุธิดา  โกศลานันท์
2. นางยุพิน  ทาบุราณ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงหญิง  ไส
2. เด็กหญิงไนกิม  แก้วสอาด
 
1. นางสาวเยาวภา  โยธาภิรมย์
2. นางสาวสุนันทา  เขียวประแดง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. นางสาวกัญญา  สาย
2. นางสาวนา  สะอาด
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
2. นางสาวเกศริน  กูลนรา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  บุญครอง
 
1. นายบรรจบ  จินดาวงษ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายคมกริช  อินทเกษร
2. เด็กชายที  กิมเฮียง
3. เด็กชายเบียร์  สอน
 
1. นายจุฑาฤทธิ์  จันทองแท้
2. นางสาวสาเก  เอี่ยมวิไล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  สีสัน
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วิชา
3. เด็กหญิงสุภาพร  สมุห์โคกสูง
 
1. นางเบญจวรรณ  ปานทับ
2. นางสาวกรกนก  ฟองมาศ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ญาติพิบูลย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปรีวิสูตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อิ่มรัตน์
 
1. นางสายชล  เขตภิบาล
2. นางสาววรัลภัทร  สุทธิวารี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  แห่งหน
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกษิรา  จักษา
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงหลีจู  เพ้ง
 
1. นางลำใย  จันทะมา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  รู้งาน
 
1. นายนิรันต์  กุมภะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปราระบับ
 
1. นางลำไย  จันทะมา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองคำ
 
1. นายนิรันต์  กุมภะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายศิลา  บุญอยู่
 
1. นายวรัตถ์  สมรรถการ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกษิรา  จักษา
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงดลยา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  บงลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุโคตร
3. เด็กหญิงทีราย  ลอง
4. นางสาวนิตยา  เผ่าพันธุ์ดี
5. เด็กชายพัฒนพนธ์  สายสวาท
6. เด็กหญิงลีลี่  แงด
7. เด็กชายสมชาย  สมบูรณ์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สังข์ทอง
9. เด็กหญิงเจมจินต์   มิ่งมีชัย
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
2. นายศิลา  จันรอด
3. นางสาวกรวรรณ  โกเลือน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกรรณาวาด  วรรณา
2. เด็กหญิงขวัญตา  เครืออนันต์
3. เด็กหญิงธีรี  สน
4. เด็กหญิงมิถุนา  เพ้ง
5. เด็กหญิงมุกดา  หอยสังข์
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองใบใหญ่
7. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร
8. เด็กชายโปเบ  สมนึก
 
1. นางลำใย  จันทะมา
2. นางปัณฑารีย์  อักษรหรั่ง
3. นายณรงค์  แจ่มจำรัส
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
2. เด็กชายชานน  จันทร์กล่ำ
3. เด็กหญิงชไมพร  ใจดี
4. เด็กชายธีรภัทร์  น้ำค้าง
5. เด็กชายปติกร  นิลทอง
6. เด็กหญิงพรพิมล  พิชัยช่วง
7. เด็กชายพีระพัฒน์  แสวงการ
8. เด็กหญิงภริตา  ภานุเพ็ญ
9. เด็กหญิงศศิธร  ห้วยใหญ่
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  แห่งหน
11. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
12. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหอม
13. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
14. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
15. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
2. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
3. นางศิริกานต์  เดชอุดม
4. นางสาวพิมพ์วิมล  เสริฐศรี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกิมเลียง  เจริญผล
2. เด็กชายณรงค์ชัย  สีสวัสดิ์
3. เด็กชายธีระ  จำปาทอง
4. เด็กหญิงนัฐนิชา  เดชสุภา
5. เด็กหญิงนา  ชล
6. เด็กหญิงนิด  วารี
7. เด็กชายพีรดล  สังข์ทอง
8. เด็กชายวายุ  ญาณโช
9. เด็กชายอัมรินทร์  เลื่อมสำราญ
10. เด็กชายฮวด  ซาน
11. เด็กหญิงเกวลิน  บุญยัง
12. เด็กหญิงแพรวา  พลนามอินทร์
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
2. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
3. นายธงธวัช  กฤตยาธร
4. นางสาวกชพร  วรรณศิลป์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปัญญาอุดม
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงผึ้ง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์วันรักษ์
4. เด็กหญิงกุสุมา  แสนคำลือ
5. เด็กหญิงจิรัชยา  พูลสระคู
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทสาร
7. เด็กชายชนัฎนุพงษ์  ปั้นทรัพย์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มศิริ
9. เด็กหญิงธารนที  เอี่ยมสุข
10. เด็กหญิงนฤมล  วิตเสถียร
11. เด็กชายปรเมศวร์  ทองนาค
12. เด็กหญิงภัทชราภา  ยงตาบ
13. เด็กชายภาณุพงษ์  พงษ์ษา
14. เด็กชายภูรินทร์  ริมสกุล
15. เด็กหญิงรัตนภรณ์  จอมมะเริง
16. เด็กหญิงวรรณภา  มีคำนิล
17. เด็กหญิงสิรภัทร  แย้มเกษร
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ริมสันเที๊ยะ
19. เด็กหญิงอัญชลี  เครือมาศ
20. เด็กหญิงเอมิกา  อยู่พันธ์
 
1. นายอนุพงษ์  ลัดลอย
2. นางจันรัตน์  พูลสระคู
3. นางสาวจุฑามาศ  รามนัฏ
4. นางสาวสุรีย์พร  กวานปรัชชา
5. นางอรัญญา  สุนัติ
6. นางสาวประภาพร  แย้มเกษร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เพ็ชรัทธี
2. เด็กชายชานน  จันทร์กล่ำ
3. เด็กหญิงชไมพร  ใจดี
4. เด็กหญิงฐานัดดา  เพ็ชรัทธี
5. เด็กหญิงธัญชนก  อาจหาญ
6. เด็กชายธีรภัทร  น้ำค้าง
7. เด็กชายบวรนันท์  จุลเดช
8. เด็กหญิงบัว  -
9. เด็กชายปติกร  นิลทอง
10. เด็กหญิงยุพิน  ช่วยแสง
11. เด็กหญิงศศิธร  ห้วยใหญ่
12. เด็กหญิงศิลารักษ์  สรวมศิริ
13. เด็กชายสุทธิพงษ์  แห่งหน
14. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เชยอักษร
16. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหอม
17. เด็กหญิงอันธิภา  จันทะเสน
18. เด็กชายอัมรินทร์  ริมคีรี
19. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
20. เด็กชายอ๊อด  ซัง
21. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
2. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
3. นายไพรัช  สรวมชีพ
4. นางสาวพิมพ์วิมล  เสริฐศรี
5. นางสาวเกศริน  บำรุงบ้าน
6. นายทศพล  บุ่งนาม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงกลอนใจ  อินอร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเสน
3. เด็กหญิงกุลธิดา  มอม
4. เด็กชายก้องเกียรติ  ปฐมทอง
5. เด็กชายจักราวุฒ  เหล็กเพชร
6. เด็กชายจำเริญ  สวัสดิมงคล
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญโชติ
8. เด็กหญิงชนรดี  ทองยัง
9. เด็กชายณัฐนันท์  ยินดี
10. เด็กหญิงดวงสุดา  วะโลหะ
11. เด็กชายธวัชชัย  ดิ้นสวัสดิ์
12. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์เกิด
13. เด็กหญิงนันทนา  มณีมา
14. เด็กชายบุษบา  มณีมา
15. เด็กหญิงปณิดา  ชูช่วย
16. เด็กหญิงพรรยุพา   ทรัพย์เมือง
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขเย็น
18. เด็กหญิงพันยุพา  ไพรวงษ์
19. เด็กหญิงพิม  สุ
20. เด็กชายพุฒิพงษ์  น้อยมานพ
21. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเพิ่ม
22. เด็กชายภูบดี  หนูปก
23. เด็กหญิงรวิวรรณ  จงใจจิตร
24. เด็กหญิงลิน  เอียง
25. เด็กหญิงวรวีย์  ยินดี
26. เด็กหญิงวิไล  ตะพองมาตร
27. เด็กชายวีรวุฒิ  กิจขาว
28. เด็กหญิงศิริพร   มหายศนันท์
29. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วงศ์เจริญอาภรณ์
30. เด็กหญิงสุกฤตา  หนองกลม
31. เด็กชายสุชาติ  ตะพองมาตร
32. เด็กหญิงหทัยชนก  ท่าคร่อง
33. เด็กหญิงอธิชา  บุญคง
34. เด็กชายอรรถชัย  สายทอง
35. เด็กหญิงอริสรา  บรรดาศักดิ์
36. เด็กชายอัครชัย  เเสนศรี
37. เด็กหญิงอันนา  ซัคโคเน
38. เด็กหญิงเกศณี  เเขวงอุบล
39. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
40. เด็กหญิงโชติรส  ช่วยทุกข์
 
1. นายจตุพร  ทั่งทอง
2. นางสาวอรัญญา   โถชารี
3. นางสาวรุ่งนภา  รองศิริคง
4. นายกฤตภพ  กุลจันทร์
5. นางอมรรัตน์   จิตรจันทึก
6. นางมีนา  มณีมา
7. นายฎีกา  สุภาสัย
8. นางสาวธณัชญา  มะคุ้มใจ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนภัทร  แข็งกล้า
 
1. นางฐิตินันท์  อภิบาล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรรณา
 
1. นายมงคล  แดงแพง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญช่วย
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงลลิดา  นิ่มมาก
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายกฤษณ์  แสงทิม
 
1. นายโกวิท  โกเทวิปู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  บาศรี
 
1. นางฐิตินันท์  อภิบาล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงญานิสา  วรรณรัตน์
 
1. นางศิธร  ชลาลัย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธนภัทร  แข็งกล้า
 
1. นางฐิตินันท์  อภิบาล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1. เด็กหญิงสุภาพร  ประจิตร
 
1. นางสายพิณ  สอนประเทศ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายกฤษณ์  แสงทิม
 
1. นายโกวิท  โกเทวิปู
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงเจราดีน ทริชา  อี ดีซอน
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1. เด็กหญิงสิริยากร  หวังเจริญ
 
1. นางสายพิณ  สอนประเทศ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญช่วย
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อำไพ
2. เด็กชายกัมพล  บุญแดง
3. เด็กหญิงกานต์กนก  ถาวร
4. เด็กชายจักรพันธ์  ชลาลัย
5. เด็กหญิงฐิติมา  วนาพฤกษ์
6. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีฬหสกุลชัย
7. เด็กหญิงดา  เมีย
8. เด็กหญิงนันทัชพร  หอยสังข์
9. เด็กหญิงน้องเพชร  ชัย
10. เด็กหญิงบุณยานันท์  สุริรักษ์
11. เด็กชายปรีชา  เจริญสุข
12. เด็กชายปุณวิชญ์  รินนุโยค
13. เด็กชายพร  เทพ
14. เด็กหญิงพิชชาพร  พูลสวัสดิ์
15. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร์  ศรีวัชรางกูล
16. เด็กหญิงฟ้าพราว  ฉัตรสุกิจ
17. เด็กหญิงฟ้าใส  พูลเกษม
18. เด็กหญิงมณีพร  ขันทอง
19. เด็กชายมานพ  พรมดี
20. เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก
21. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ดาวัลย์
22. เด็กหญิงรุจี  สารรักษ์
23. เด็กชายรุ่งเรือง  บุญช่วย
24. เด็กหญิงลลิดา  นิ่มมาก
25. เด็กหญิงลี  ชุน
26. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์เพ็ง
27. เด็กชายวันดี  ซก
28. เด็กชายวิชัย  เฮือน
29. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ใจสุทฺธิ
30. เด็กชายวุฒิชัย  นพรัตน์
31. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงจันทร์
32. เด็กชายศุภชัย  บุญช่วย
33. เด็กชายสุชาติ  สม
34. เด็กหญิงสุนิสา  คุ้มปลี
35. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มาลานิยม
36. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสัมฤทธิ์
37. เด็กหญิงเกศสุวรรณ  สังข์ทอง
38. เด็กชายเดชา  อารีล้น
39. เด็กหญิงเบียร์  พวงร้อย
40. เด็กหญิงเอื้อมพร  วัฒนะไมตรี
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
2. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
3. นางสาวรัตนา  แสงจันทร์
4. นางสาวมัสทนา  ชอบธรรม
5. นางสาวจรรพร  มณีรัตน์
6. นางสาวเปรมปวีร์  เทียนสันต์
7. นางสาวโสระยา  แสงจันทร์
8. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายกฤษดา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงญาณิน  ชวนแพร
3. เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล
4. เด็กชายนพกร  จินดา
5. เด็กหญิงปัณณภัสร์  ศิลาอาสน์
6. เด็กชายศรันย์ธร  ทองโคตร
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  เฉลิมโรจน์
8. เด็กหญิงอินทิรา  กิจวิรัตน์
9. เด็กหญิงอุดมพร  นามซุย
10. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ภูแย้มไสย์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
3. นางสาวอิงสุรัจจ์  สังข์เงิน
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริรูป
2. เด็กหญิงบุษราคัม  กิจถา
3. เด็กหญิงปาณิศา  หงษ์ร่อน
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ยางนึก
5. เด็กหญิงสุพพัตรา  พ่วงกระแส
6. เด็กหญิงอัฐนิยา  คงฟัก
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
2. นายประกิจ  เกษแก้ว
3. นางธารทิพย์  นันตสุวรรณ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงชุติมา  อันทะระ
3. เด็กหญิงน้องน้ำ  เสถียรจิต
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชากร
5. เด็กหญิงสุกานดา  กลิ่นขจร
6. เด็กหญิงสุธาสินี  เศียรพงษ์
7. เด็กหญิงอรนิชา  ทองอ่วม
8. เด็กหญิงแตงไทย  แสนปลื้ม
 
1. นางสุกัญญา  มนตรี
2. นางทัศฐยา  ครุฑชนะพงค์
3. นางสาวสุภาภรณ์  เสาวคนธ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  จิระวังแก้ววรวุฒิ
3. เด็กหญิงปัณณภัสร์  ศิลาอาสน์
4. เด็กหญิงพรรวลัย  วิสุทธิแพทย์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
6. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยอุบล
7. เด็กหญิงสิรีธร  พิมพ์สิงห์
8. เด็กหญิงสุชานันท์  โกศาคาร
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขขัง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขหลาย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางสาวรุ้งพลอย  ปุณทรักษ์
3. นางสาวพนิดา  อภิบาล
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หลักบุญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เสถียรจิต
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส   สุขก้อง
4. เด็กหญิงพรธวัล  หาญธงชัย
5. เด็กหญิงพลอย  อ่องซา
6. เด็กหญิงวนิดา  นาคราช
7. เด็กหญิงวิชุดา  นาคราช
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีสัน
9. เด็กหญิงอารยา  ครองเครื่อง
 
1. นางสุกัญญา  มนตรี
2. นางสาวสุขุมาล  ทรงด้วงทุม
3. นางสุพิญญา  นุ่มนาม
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์สิงห์
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  ขาวสนิท
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
4. เด็กชายชุติวัติ  ปัสเสนะ
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์
6. เด็กชายธนวัฒน์  พูลทวี
7. เด็กชายบุญญาพนต์  ชัยณรงค์
8. เด็กชายปรวีร์  เกษแก้ว
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิตติธาดา
10. เด็กหญิงพิมมุก  ประพันโรจน์
11. เด็กหญิงสวิตตา  วงศ์ปัญญา
12. เด็กชายสันติสุข  นาคาธร
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  คัชชานนท์
14. เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานันท์
15. เด็กชายอิทธิภัทร  ใจเที่ยง
16. เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ
 
1. นายประกิจ  เกษแก้ว
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
3. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
4. นายเชวง  อภิบาล
5. นายจำลอง  ศรีอ่อน
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายจิรายุส  เถียรทิน
2. เด็กหญิงบุญจิรา  จันทวงศ์ษา
3. เด็กหญิงสุนันทา  ทองดี
4. เด็กชายอนันต์  พันธุนาคิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองละมุน
 
1. นางสาวจีรนันท์  สัมมา
2. นางศิรประภา  พัชรศิรพันธ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปฏิภาณ  บ้านใหม่
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ฉอดนอก
 
1. นายถนอมจิตร   พอใจ
2. นายพัชชรินทร์  ชูพันธ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายภูวิศ  สิงห์ทอง
2. เด็กชายวัฒนะ  ยาน
3. เด็กชายสราวุฒิ  วี
4. เด็กชายอนุศักดิ์  โบ
5. เด็กชายอุดร  เฮง
6. เด็กชายเมง  รึก
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วกำเนิด
2. นางสาวอนงค์นาฎ  เสาทอง
3. นางรสิตา  หารโสภา
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ท่าพริก
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กุมภะ
3. เด็กหญิงพนิดา  ยินดี
4. เด็กหญิงวัลย์ทิภา  เสียงเพราะ
5. เด็กหญิงวาสนา   อิสินทร
6. เด็กหญิงวิชุดา  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาวปิติยาภรณ์  ยอดศิริสมบัติ
2. นายวาทิน  บัวแสง
3. นายกุศล  ชำปฏิ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงขวัญฉัตร  เผื่อนพันธุ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พาลึก
3. เด็กหญิงนลัทพร  พวงกัน
 
1. นางวัฒนารมย์  ชวลิตชัยชาญ
2. นางวรรณา  วรรณราศรี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงพา  ท่าทราย
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมกมล  กองจินดา
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางสาวธีรพันธ์  อิ่มอุไร
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายชวัล  ลำไพร
2. เด็กหญิงสุชาดา  โกศล
 
1. นายชนก  ประทุมชาติ
2. นางนันทพร  บุญเกิด
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เดชพ่วง
2. เด็กหญิงภีรดา  รัตนวงษ์
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โปร่งนอก
2. เด็กหญิงพาขวัญ  คำจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญวัน
 
1. นายวิรัช  ผาสุข
2. นางสาวอุบลรัตน์  สิงสา
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  กาญจนยุทธพันธ์
2. เด็กชายฟาดิ้ล  หวังสะอาด
 
1. นางสาวธีรพันธ์  อิ่มอุไร
2. นางสาวอรอนงค์  สาลี
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายวรทย์  รุ่งหิรัญวัฒน์
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ช้อน
 
1. นายประศาสน์  เกตุบรรเทิง
2. นางสุดารัตน์  เกตุบรรเทิง
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กชายชัชวาล  บัวทุม
2. เด็กชายอำนาจ  มูลโชติ
 
1. นายสุริยะ  อุตบุญ
2. นางสาวศิริพร  ช่วงเวฬุวรรณ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาทีทิน
2. เด็กหญิงวิราฬ  สีนวล
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดุสิตา  ปัดไตร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรศักดิ์  นามเกียรติ
2. นางสาวกรุณา  งาเจือ
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายปิยศักดิ์  ประสิทธินาวา
2. เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายกฤตภาส  ตะพองมาตร
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  สุภารักษ์
 
1. นายชนก  ประทุมชาติ
2. นางสุรีวัลย์  ดาราพงษ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจีรทัศนีย์  บุตรทอง
2. เด็กหญิงภารวี  อิ่มสะอาด
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นายเชวง  อภิบาล
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ขันดงลิง
2. เด็กชายพงษ์สุธร  พรมศร
3. เด็กชายพีรวัฒน์  พูลสุข
 
1. นายอิศรา  โกมล
2. นายสมัชชา  จันทร์แสง
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กหญิงปัญญา  เซ็งลี
2. เด็กหญิงยศวดี  รอดพ้น
3. เด็กหญิงแอนนา  เทียว
 
1. นายณัฐวุฒิ  เฝ้าถนอม
2. นายธิปไตย  ชัยศัตรา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 1. เด็กชายกฤษศินันท์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงภัสร์ชญมณ  บุรุษนารีรัตน์
3. เด็กชายเม้ง  ญาณโช
 
1. นางสุขศรี  นพวรรณ
2. นายอำพร  นพเวช
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กชายธันวา  แน่นหนา
2. เด็กชายวิทวัส  เอี่ยมใบพฤกษ์
3. เด็กชายสุขสันต์  เชิดงาม
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทองมาก
2. นางจุฬาลักษณ์  พิรุณรส
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ถมยาพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ฉวนฉิม
3. เด็กหญิงเมธาวี  หาญพัฒน์
 
1. นางสาวลูกจันทร์  ภูมิมาโนช
2. นางสาวนิติยา  สระเกษ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์พวี  ชัยมาศ
2. เด็กหญิงวิชุดา  ปกคลุม
3. เด็กหญิงสาวจันทร์  สามน
 
1. นายอาวุธ  ทัศวิล
2. นางสายชล  เขตภิบาล
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำล้วน
2. เด็กหญิงนิตยา  แสนสุทธิ
3. เด็กหญิงพัสรา  สุภาพ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ม่วงสีไพล
5. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจงาม
 
1. นางสาวกรุณา  หอมสกุล
2. นางสาววรรณา  คุณโลหิต
3. นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิตา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธาวินี  สายสังข์
3. เด็กหญิงรัตนา  บุญมาก
4. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงอภิชญา  รัตนโสภา
6. เด็กหญิงไพลิน  ทองโสม
 
1. นางรุ่งทิวา  สินธุนาวา
2. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
3. นางสาวพิมพ์วิมล  เสริฐศรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ดาวัลย์
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  ศิลารัตนชัย
 
1. นางสมภพ  รำไพ
2. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายจักรชัย  แขกธูป
2. เด็กหญิงธัญสิริ  สะแกแสง
3. เด็กชายพรเทพ  คงทรัพย์
 
1. นายอนุรัตน์  ช้างงาม
2. นางสาวจันทรา  อภิบาลศรี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงนริศรา   ตระพองมาตร
2. เด็กชายวันชัย  อุดมโชค
3. เด็กหญิงอินทิรา  นิลกำแหง
 
1. นางนันทนา  ใจสุทธิ
2. นายบำรุง  กุมภะ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  บุญ
2. เด็กหญิงสุดา  สุขดำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  กัมพุช
 
1. นายอนุรัตน์  ช้างงาม
2. นางวิลาวัณย์  ศิริรูป
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูนนอก
2. เด็กหญิงทิติยา  ทับอุไร
3. เด็กชายมัธยัสถ์  มากมี
 
1. นางกฤษณา   พยาเวช
2. นางวิสา  โกศาคาร
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพริก 1. เด็กชายปฏิภาณ  บรรจง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ขุนผาสร้อย
3. เด็กชายอินทราทิตย์   ประหยัดจิตร
 
1. นางฟ้าหม่น  พยัคฆพงศ์
2. นางกานดา  จันทรากานตานันท์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรนภา  ผิวขาว
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  วัจวาทิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวบก
 
1. นางเพ็ญศรี  ดาวกระจาย
2. นางอังคณา  มนต์ประสิทธิ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงทิชา  เบี่ยงสวาท
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  สีนวล
3. เด็กหญิงอัญชลี  รสจันทร์
 
1. นางจุฬารัตน์  ช่อทอง
2. นางสาวนีรนารา  หุ่นประสิทธิ์เวช
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงพรเพชร  ปลงใจ
3. เด็กหญิงอารียา  นำสิน
 
1. นางนงนุช  ชูศักดิ์
2. นางสาวพัชรา  ล้วนดี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมหิน 1. นางสาวจารุวรรณ  ลัดดาโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  พรมน้อย
3. นางสาววราภรณ์  ธนาคาร
 
1. นางวรรณี  ยิสารคุณ
2. นางสาวชนุตพร  กะไชยวงษ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายทิชานนท์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงหพันธ์
3. เด็กหญิงสิรินกานต์  นาคประสพ
 
1. นางนาตยา  ขาวสนิท
2. นางชูกลิ่น  ใจเกื้อ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 1. เด็กหญิงทองดี  มั่งเฮง
2. เด็กหญิงบุญญา  ใจกล่ำ
3. เด็กหญิงอัยรฎา  พรมโชติ
 
1. นางจันทร์จิรา  สนธิศิริ
2. นางวรวีร์  สุดชาติ
 
109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายทิว  ทอง
2. เด็กหญิงยัวรี  ไว
3. เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  วิง
 
1. นางสาวพวงผกา  พานิชนาวา
2. นางสาวทิพวรรณ  หอยสังข์
 
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สารวุฒิ
2. เด็กหญิงนัสรีน  บินยูซบ
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  ศิลาอาสน์
 
1. นางรวีวรรณ  เกษแก้ว
2. นางสาวหฤทัย  เดชะปัน
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายดอม  หอยสังข์
2. เด็กหญิงพวงชมพู  ศรีจันทร์
3. เด็กชายอำนาจ  ลุน
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สังวาล
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายทักษะ  เคร่งกำเนิด
2. เด็กหญิงพรรณษา  ชินวุฒิ
 
1. นางพัฒนา  สมบัติบูรณ์
2. นางอนุ  แพทย์พิทักษ์
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายภคพล  เพ็ญบุปผา
2. เด็กหญิงวาสนา  รำไพ
 
1. นางมาริษา  แพทย์พิทักษ์
2. นางสาวสร้อยสุรินทร์  แสงแดง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายสันติสุข  มะลิวัลย์
 
1. นายวรวิทย์  โก้จันทึก
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาญเหี้ยม
 
1. นางสาวสุธาสินี  อภิบาลศรี
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงวัชโรบล  คำบัว
 
1. นางสาวสุธาสินี  อภิบาลศรี
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1. เด็กชายทักษิณ  คณานันท์
 
1. นางสาวราตรี  เจียมหทัยรัตน์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แซหมือ
2. เด็กหญิงจิรารักษ์  บูชาพันธ์
3. เด็กชายธาวิน  ตันติโสภา
4. เด็กชายธุวานนท์  รัตนวาลย์
5. เด็กหญิงนัทธมน  อยู่เย็น
6. เด็กชายวิน  เรืองสน
7. เด็กชายไชยวัฒน์  ตุ้มสิทธฺ์
 
1. นางเพียงใจ  เจริญกิจวนารักษ์
2. นางสาววีรยา  เสาวรส
3. นางสาวชลธิชา  แสนยานุกร
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กหญิงพิมรภัทร  เชื้อสกุล
 
1. นางสาววัลฤดี  ธรรมไหม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงญาณิตชา   ขุนสนธิ
 
1. นางสาวสุรางคณา  ศรีบุญจิตร
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทวาย
 
1. นางสาวสุรางคณา  ศรีบุญจิตร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรง 1. เด็กชายมนัญชัย   คล้ายคลึง
 
1. นางเกสร  สกุลเมือง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงเกศมณี  สมใจ
 
1. นางกัณฑ์อเนก  ห้วงน้ำ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายนพนันท์  มังษา
2. เด็กหญิงบุษรา  วงษ์สวัสดิ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  สังข์ผาด
 
1. นางพิมพกานต์  ชำนาญช่าง
2. นางจีระภา  มุสิกรัตน์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายนัด  สิงห์
2. เด็กชายมิค  ชวน
3. เด็กชายวันเนือน  ดี
 
1. นางสาวสุชาดา  หวังดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  นามเจิมสุข
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรง 1. เด็กชายรัฐภูมิ   สินปาน
2. เด็กชายวีรพัชร    รุ่งเรือง
3. เด็กชายศิริพงค์    ทองคำ
 
1. นางจำเนียร  ชมภูคำ
2. นางเกสร  สกุลเมือง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชนมน  รุ่งฤดี
2. เด็กหญิงมนัสวี  หลั่งไหล
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บาทจิต
 
1. นายศิรพ  สุขทั้งโลก
2. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1. เด็กหญิงวิศราภรณ์  โก่นพิมาย
2. เด็กชายศักดา  สุขศรี
3. เด็กชายสุทิน  รัตน์สิงห์
 
1. นางสาวรัตนา  รัตนเศียร
2. นางสาวราตรี  เจียมหทัยรัตน์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  ฤทธิคุณ
2. เด็กชายเจนณรงค์  นรินทร
 
1. นายรังษี  สังข์ผาด
2. นางสาวราตรี  เจียมหทัยรัตน์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายบูรพา  แซ่ตั๋น
2. เด็กชายศักดิ์ดา  หาญชนะ
 
1. นางมณีวรรณ  คางงูเหลือม
2. นางสาวดารารัตน์  บังเมฆ
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 1. เด็กหญิงชลดา  ชัยวงษ์
2. เด็กหญิงพรีม  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงแพร  อยู่เย็น
 
1. นางปิยะวดี  อ่องลา
2. นางนิ่มน้อย  ใหญ่ยอด
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  เย็นรัมย์
2. เด็กชายนครินทร์  รักสัตย์
3. เด็กชายสายณธี  ศิริสุนทร
 
1. นางปิยะวดี  อ่องลา
2. นายพงษ์พัฒน์  สุโพธิ์